Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1152 (2005-2006)
Innlevert: 07.09.2006
Sendt: 07.09.2006
Besvart: 15.09.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune er eit bustadsosialt prosjekt som er delfinansiert av Husbanken. Dette er eit nasjonalt pilotprosjekt som har fått mykje positiv omtale og som også har mottatt "Det nytter-prisen" for 2006. No viser det seg at deltakarane kan risikere å bli skattlagd for den innsatsen dei utfører, noko som kan torpedere heile prosjektet.
Vil finansministeren snarast ta initiativ til at nødvendige endringar blir gjort slik sjølvbyggjarane ikkje lenger risikerer skattesmell?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I utgangspunktet anses enhver fordel vunnet ved arbeid som skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-1 første ledd. Dette gjelder også byggearbeid på egen, privat eiendom (verdien av egeninnsats). Det er imidlertid gjort unntak for verdi av fritidsarbeid på egen bolig eller hytte, jf. skatteloven § 5-15 første ledd bokstav j nr. 6.

Skattefritt fritidsarbeid er arbeid som utføres i skattyters vanlige fritid og ferie. Hva som er vanlig fritid og ferie sees i forhold til hva som er det normale for vedkommende yrkesgruppe. Når skattyter tar seg mer fri fra sitt vanlige arbeid enn dette for å utføre byggearbeid på sin egen bolig, anses det ikke for fritidsarbeid.

For personer som ikke har reelle, alternative sysselsettingsmuligheter, kan arbeid på egen bolig i større grad bli ansett som fritidsarbeid. Alders- og uførepensjonister skattlegges således ikke for noen del av verdien av arbeid på egen bolig, uansett når egeninnsatsen utføres, når dette arbeidet ikke reduserer vedkommendes eventuelle muligheter for å skaffe seg ekstrainntekter.

Departementet forstår Sjølvbyggjarprosjektet i Meland kommune slik at en del av deltakerne i ordningen ikke deltar i det ordinære arbeidsliv, men er vanskeligstilte stønadsmottakere som av ulike årsaker går på kommunale tiltak. Det legges derfor til grunn at slike deltakere, på grunn av sin manglende tilknytning til arbeidslivet, ikke alternativt kunne anvendt den aktuelle tiden for egeninnsats til andre inntektsbringende aktiviteter. Videre forstås ordningen slik at fritidsarbeidet utføres på det som skal tjene som deltakernes egne, framtidige boliger.

Etter departementets vurdering bør det være grunnlag for å benytte den videre avgrensning av begrepet fritidsarbeid som er omtalt foran, også i forhold til tilfeller som dette. Hvorvidt vilkårene for dette er oppfylt i det enkelte, faktiske tilfelle, tilligger det de lokale ligningsmyndigheter å ta stilling til.

Det tilføyes at fritaksreglene for fritidsarbeid på egen bolig, hytte mv. også omfatter eiendom som skattyteren ikke selv eier eller bruker på innsatstidspunktet, men som han eller hun forventes å overta til eie eller leie innen rimelig tid etter egeninnsatsen. Fritaksreglene vil således også kunne omfatte fordeler i form av redusert husleie eller kjøp til underpris på grunn av egen, forutgående fritidsinnsats på eiendommen. Dersom eiendommen består av flere boenheter, vil kollektiv egeninnsats i byggeprosjektet fra framtidige beboere kunne likestilles med innsats på eget bygg.

Jeg mener på denne bakgrunn at det vil være mulig for sjølbyggerprosjektet å unngå skattlegging så lenge vilkårene over er oppfylt. Dersom det skulle vise seg at skattereglene på dette området likevel gir utilsiktede virkninger, vil jeg se på reglene en gang til.

Nordhordland likningskontor og Skattedirektoratet er orientert ved gjenpart av dette svaret.