Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1155 (2005-2006)
Innlevert: 08.09.2006
Sendt: 08.09.2006
Besvart: 21.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): St. Olavs Hospital har de senere uker fremmet dramatiske kutt ved sykehuset. Statsråden kan ikke passivt sitte og se på dette, spesielt ikke med Arbeiderpartiets valgløfter overfor sykehuset friskt i minne.
Vil statsråden gripe inn, eller vil hun stilltiende akseptere at sykehuset nå kutter kapasiteten ved nevrokirurgisk avdeling til rundt en fjerdedel, noe som rammer bl.a. Parkinson-pasienter på en uakseptabel måte, kutt i det ernæringsfysiologiske tilbudet ved kreftavdelingen og nå dramatiske kutt ved intensivavdelingen for barn?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Bondevik-regjeringen etterlot seg store underskudd og uløste omstillingsutfordringer i sykehussektoren, og det var en uavklart situasjon rundt finansieringen av den omfattende utbyggingen ved St. Olavs Hospital HF. Denne regjeringen har tatt tak i disse problemene. Etter at vi overtok høsten 2005, ble det bevilget 500 mill. kr mer til sykehusene gjennom St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006). I tillegg ble det i Revidert nasjonalbudsjett for 2006 bevilget 100 mill. kr, hvorav Helse Midt-Norge RHF fikk 40 mill. kr. Det ble også utbetalt 2,9 mrd. kr til utbyggingen ved St. Olavs Hospital HF. For inneværende år fikk dessuten Helse Midt-Norge RHF i foretaksmøtet 1. juni 2006 utsatt kravet til økonomisk balanse frem til 2007. Utsettelsen ble gitt under forutsetning av at Helse Midt-Norge RHF håndterer sin omstillingsutfordring slik at foretaksgruppen oppnår økonomisk balanse i 2007.

Styring med bruken av ressursene er helt avgjørende for at man kan foreta de riktige faglige prioriteringene og sikre høyest mulig kvalitet på pasientbehandlingen. For å oppnå et resultat i tråd med det økonomiske kravet som er stilt for inneværende år, og ikke minst for å være rustet til å nå resultatkravet for 2007, er det dermed avgjørende at St. Olavs Hospital HF allerede nå iverksetter tiltak som vil kunne bidra til resultatforbedring. Det er ikke akseptabelt at helseforetakene forbruker mer ressurser enn det som bevilges av Stortinget.

Helse Midt-Norge RHF har ansvaret for å sørge for at helseregionens befolkning gis tilgang til nødvendige helsetjenester av god kvalitet. St. Olavs Hospital HF er selv ansvarlig for å prioritere sine ressurser innenfor de økonomiske rammene som er stilt til deres disposisjon. Når nødvendig omstillingsarbeid fører til at behandlingstilbud berøres, legger jeg til grunn at dette gjøres i tråd med de overordnede føringene gitt av departementet gjennom bestillerdokumentet og foretaksmøter.

De tiltakene som omfattes av ditt spørsmål, er en del av en mer omfattende tiltakspakke som er behandlet og vedtatt av styret til St. Olavs Hospital HF. Ett av tiltakene i denne tiltakspakken var av vesentlig betydning for foretakets virksomhet og er derfor behandlet i foretaksmøte mellom Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF. De øvrige tiltakene må imidlertid anses å være innenfor helseforetakets beslutningsmyndighet og er derfor behandlet av styret til helseforetaket. Jeg har tillit til at styrene for både helseforetak og regionale helseforetak på en fornuftig og klok måte innretter virksomheten slik at kravene som stilles både til kvalitet, aktivitet og økonomi, oppnås.