Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1156 (2005-2006)
Innlevert: 08.09.2006
Sendt: 08.09.2006
Besvart: 20.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Stadig hører vi om at funksjonshemmede ikke får den hjelp de har krav på, og at det er forskjeller i tilbud mellom kommuner og foretak. I Soria Moria-erklæringen sier Regjeringen at den vil gjennomgå den vedtatte handlingsplanen for familier med barn med funksjonshemning, og sikre nødvendig avlastning og bistand til familier med barn med store funksjonshemninger.
Har Regjeringen iverksatt denne oppfølgingen?

Begrunnelse

Statens helsetilsyn har i år landsomfattende tilsyn med habiliteringstjenester for barn. Tilsynsrapportene fra landets kommuner og sykehus viser flere avvik. Disse er særlig knyttet til manglende koordinering, manglende samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten, mangelfullt avlastningstilbud og manglende utarbeidelse, igangsettelse og evaluering av individuell plan.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Arbeidet med å gjennomgå strategiplan for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne er i gang. Dette er et samarbeid mellom flere departementer.

Sosial- og helsedirektoratet viderefører programmet TaKT på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dette er en satsing for å tilrettelegge det kommunale tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Det er et mål å heve kompetansen til saksbehandlere slik at mulighetene som ligger innenfor lov og regelverket for helhetlige og individuelt tilpassede tilbud, blir fulgt opp. Informasjon om TaKT-programmet kan leses på direktoratets hjemmeside: http://www.shdir.no/takt

Regjeringens arbeid for å gi nødvendig praktisk bistand og avlastning til disse familiene skjer også gjennom å

- styrke kommuneøkonomien

- øke antall årsverk i pleie- og omsorgstjenesten med 10 000 i forhold til nivået i 2004

- videreutvikle kompetanse og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Dette vil bli omtalt og fulgt opp i forbindelse med stortingsmeldingen om omsorgstjenesten.

Når det gjelder barnehabiliteringstjenesten, som er en del av spesialisthelsetjenesten, følger Sosial- og helsedirektoratet opp 30 ulike prosjekter i alle landets barnehabiliteringstjenester. Prosjektene har som mål å bedre tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier og har spesiell vekt på tilbud innen intensiv habilitering.

I bestillerdokumentet til de regionale helseforetakene for 2006 har Helse- og omsorgsdepartementet bedt de regionale helseforetakene om å prioritere tjenestetilbudet innenfor habilitering og rehabilitering på en slik måte at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes. De regionale helseforetakene er videre bedt om å vie særlig oppmerksomhet til blant annet habilitering av barn.