Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1163 (2005-2006)
Innlevert: 11.09.2006
Sendt: 11.09.2006
Besvart: 15.09.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden sørge for at private skoler som p.t. følger overgangsordningen for støtterett i Lånekassen, får en avklaring snarest mulig, slik at skolene og elevene som nå tar fatt på to- og treårige utdanninger gis større forutsigbarhet og mulighet til å planlegge lenger enn ett år frem i tid når det gjelder utdanningsstøtte?

Begrunnelse

Som en følge av den såkalte "frysperioden" i forbindelse med midlertidige endringer i friskoleloven og fagskoleloven i inneværende år, har mange friskoler og deres elever opplevd en betydelig usikkerhet i forbindelse med planleggingen videre. I tillegg til en rekke momenter - som ikke skal berøres her - har friskolefrysen ført til at flere skoler ikke får behandlet sine søknader angående godkjenning. En av konsekvensene av dette er at elever ved disse skolene ikke har rett til støtte fra Lånekassen lenger enn ut våren 2007, jf. forskrift for tildeling av utdanningsstøtte for 2006-2007. Dette er svært uheldig med tanke på at mange av elevene tar fatt på flerårige studieløp, og nå opplever en usikkerhet i forbindelse med om de får støtte ut over ett skoleår. Tilsvarende er det uheldig for skolene som ikke kan planlegge lenger frem enn ut våren 2007, og som i realiteten ikke kan tilby sine studenter en "sikker" utdanning lenger enn ett år.
Tidsfristen 1. juli 2007 ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Fagskoleloven i 2003, og hensikten var at de aktuelle utdanningstilbudene i løpet av overgangsperioden skulle kunne oppnå godkjenning som enten 6A-skole eller som fagskole, tilpasset det faktiske nivået på utdanningen.
I Ot.prp. nr. 43 (2005-2006) heter det at departementet er oppmerksom på de problemstillinger som kan oppstå ved at mulighetene for godkjenning etter friskoleloven er begrenset i frysperioden, og vil arbeide videre med en avklaring av disse.
I debatten i Odelstinget 22. mai 2006 stilte jeg statsråden følgende spørsmål:

"Kan statsråden, med den mulighet han har gjennom instruks og forskriftshjemmel, gi det klare signal at ingen studenter ved 6A-skoler eller fagskoler - som i dag er i den situasjon at de utelukkende har offentlig støtte gjennom utdanningsstøtten - skal komme i den situasjon at de mister denne støtten som følge av frysloven, eller som følge av virkninger av tidligere lover hvor man har gitt forskriftshjemler? Kan statsråden gi den garantien at ingen studenter ved 6A-skoler og fagskoler skal miste sin utdanningsstøtte?" Statsrådens svar var dette: "På det siste spørsmålet fra representanten Dørum kan jeg svare at jeg bare kjenner til én skole som kan berøres av dette, og det er Spin Off. De vil få godkjent støtterett i Lånekassen som tidligere. Øvrige skoler kjenner jeg ikke til."

Etter det Venstre har fått opplyst, er flere skoler rammet av denne problemstillingen, bl.a. Det Tverrfaglige Kunstinstituttet i Bærum, Kunst- og designskolen og Norsk Fotofagskole.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Overgangsordningen for støtterett i Lånekassen vurderes i revisjonen av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte som det arbeides med i departementet for tiden. Jeg er opptatt av at studenter og elever skal ha nødvendig forutsigbarhet når det gjelder støtte gjennom Lånekassen og vil ta hensyn til det i dette arbeidet.

Forslag til endringer i forskriften om tildeling av studiestøtte som skal gjelde fra studieåret 2007-2008, vil bli sendt på alminnelig høring i løpet av første halvdel av oktober.