Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1164 (2005-2006)
Innlevert: 11.09.2006
Sendt: 11.09.2006
Besvart: 19.09.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): En menighet i Den norske kirke har fått avslag på søknad om å drive lotteri til inntekt for menighetens arbeid. Mange menigheter er avhengige av frivillig innsats og private gaver for blant annet å kunne finansiere barne- og ungdomsarbeidet sitt. Menigheter i frikirken har lov til å drive lotteri til inntekt for eget arbeid. Statskirken er også avhengig av frivillig innsats i sin virksomhet.
Mener ikke statsråden at menigheter i Den norske kirke bør kunne ha lotteri på lik linje med andre menigheter?

Begrunnelse

Menigheter i Den norske kirke kan etter dagens regelverk motta skattefrie gaver på lik linje med andre kirkesamfunn. Lotteri til inntekt for blant annet barne- og ungdomsarbeidet eller ny kirke er et uttrykk for vilje til å inngå i et spleiselag med staten for å kunne bedre tilbudet i menigheten.
Hvert eneste år gjør 1,7 millioner nordmenn en frivillig innsats. Det er et stort frivillig arbeid innenfor Den norske kirke, og en del av kirkens arbeid finansieres gjennom private gaver. Kristelig Folkeparti ønsker å legge forholdene til rette for at frivilligheten kan blomstre også innenfor Den norske kirke. Derfor ønsker vi at også statskirkemenigheter får mulighet til å avholde lotteri.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter lotteriloven § 5 kan lotteri bare avholdes til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål. I praktiseringen av loven er det lagt til grunn at det offentliges bygging, vedlikehold og drift av bl.a. barnehager, skoler, sykehus og kirker ikke skal regnes som samfunnsnyttig virksomhet i lotterilovens forstand, jf. pkt. 5.2 i Ot.prp. nr. 44 (2002-2003) som ble fremmet av regjeringen Bondevik II. Begrunnelsen har vært at offentlige oppgaver ikke bør finansieres ved lotteriinntekter fordi dette vil gå på bekostning av lotteriinntektene til de frivillige organisasjonene. Det er likevel blitt gitt lotteritillatelse til inntekt for spesielle anskaffelser f.eks. til instrumenter, utstyr eller utsmykning til blant annet kirker.

Forbudet etter § 5 er ikke til hinder for at også menigheter i Den norske kirke kan avholde såkalte basarer, det vil si lotterier som avholdes innenfor et avgrenset område hvor trekning foregår i nærvær av loddkjøper og i umiddelbar tilknytning til loddsalget. I forhold til ordinær lotterivirksomhet ut over dette er det imidlertid i dag et skille mellom menigheter i Den norske kirke og frimenigheter. Et tilsvarende skille finnes også mellom offentlige og private skoler, hvor det er åpnet for at private skoler i motsetning til de offentlige kan la lotteriinntekter inngå i finansieringen av sin virksomhet.

Jeg vil imidlertid be Lotteri- og stiftelsestilsynet vurdere hvilke konsekvenser det vil kunne ha dersom menigheter i statskirken gis økt adgang til å drive lotterivirksomhet, særlig i forhold til om en slik endring må ventes å redusere lotteriinntektene til dagens lotteriaktører. Jeg vil deretter ta stilling til om det bør gjennomføres en slik endring.