Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1167 (2005-2006)
Innlevert: 12.09.2006
Sendt: 12.09.2006
Besvart: 18.09.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Signalene fra Nordisk ministerråd tyder på at helsearbeid i den nordligste dimensjon ikke vil være et prioritert område, da formelt helsesamarbeid med Barentssekreteriatet/Barentsrådet er utelatt i NMR (Nordisk Minister Råd) sitt langtidsprogram.
Deler utenriksministeren dette synet, og i så fall, hva vil utenriksministeren gjøre med tanke på de store utfordringene den nordligste dimensjon har i forhold til tuberkulose og hiv/aids-problematikken?

Begrunnelse

Undertegnede er av den oppfatning at tuberkulose og hiv/aids-problematikken i den nordligste dimensjon, i første rekke på russisk side, er en av de største utfordringer regionen står overfor. Undertegnede peker videre på at Norge gjennom NMR yter formell bistand til St. Petersburg, Kaliningrad, Baltikum og andre områder, mens området som grenser til vår egen stat ikke er satsingsområdet i NMR sitt langtidsprogram. Videre ser jeg på dette problemet som en regional utfordring, med tanke på den grad av nærhet folk i regionen har til hverandre, blant annet i form av arbeidsinnvandring og reisevirksomhet. Tuberkulose og hiv/aids er et stadig voksende problem i de nordligste områder av Russland (Murmansk og Arkangels), og i så måte også et problem for hele regionen. Signalene som har kommet fra NMR, er langt fra betryggende, og undertegnede håper derfor at statsråden kan bidra aktivt til at nordisk ministerråd kan sette dette problemet på dagsordenen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helseproblemer har grenseoverskridende karakter, og de er til dels store i Norges nærområder. Siden begynnelsen av 1990-tallet har norske myndigheter vært involvert i et bredt samarbeid om dette i våre nærområder - med hovedvekt på Barentsregionen og landene rundt Østersjøen.

Resultatene har vært positive, men det er ennå mye som må gjøres, og Norge viderefører derfor dette samarbeidet. I år er det bevilget 17,5 mill. kr til helsesamarbeid i nærområdet - og det er dermed blant de største satsingsområdene, målt i penger.

I 1999 vedtok Barentsrådet, etter norsk forslag, det første samarbeidsprogrammet for helse i Barentsregionen. I 2003 ble det vedtatt et nytt samarbeidsprogram for helse og sosiale spørsmål, gjeldende for perioden 2004-2007.

Hovedinnretningen for prosjektet er faglig kontakt og kompetanseoverføring. Multilateralt er det etablert en satsing på kampen mot hiv/aids. Samarbeidet omfatter både nasjonalt og regionalt plan. Innsatsen i kampen mot tuberkulose har fra norsk side også vært vektlagt.

Hovedprioriteringene i Barents helse- og sosialprogram er: 1) å forebygge og bekjempe smittsomme sykdommer; 2) å forebygge livsstilrelaterte sosial- og helseproblemer og fremme en sunn livsstil; samt 3) å utvikle og integrere primærhelsetjeneste og sosiale tjenester.

Dette programmet støtter partnerskapet for helse og livskvalitet under EUs nordlige dimensjon - et partnerskap som ble etablert i 2003. Den nordlige dimensjon vil få en ny plattform fra 2007 og dermed vil EU, Norge, Russland bli fullverdige og likestilte partnere. I de nye dokumenter som er under utarbeidelse, vil helsearbeid være en av prioriteringene.

Nordisk Ministerråd deltar i den nordlige dimensjonens partnerskap for helse og livskvalitet. Partnerskapet har som hovedprioritering å bekjempe smittsomme sykdommer - med særskilt fokus på hiv/aids - og livsstilrelaterte sykdommer.

Nordisk Ministerråd vil i 2007 prioritere etableringen av et nytt samarbeid mellom universiteter i Nordvest-Russland, spesielt i Arkhangelsk, om oppbygging av utdanning av helsepersonell på høyt nivå. Dette arbeidet drives i samarbeid med bl.a. Universitetet i Tromsø.

I Nordisk Ministerråd er ikke helse nedprioritert. Budsjettposten for prosjektmidler for helseministrene blir for eksempel økt med over 30 pst. fra 2006 til 2007. Et av de prioriterte områdene her er samarbeidet med Russland vedrørende barn og unge, menneskehandel, seksuell helse og samarbeid på narkotikaområdet.

Innenfor Nordisk Ministerråds russlandsprogram legges det stor vekt på kunnskaps- og nettverksprogrammer. Innenfor denne rammen vil man fra nordisk side gjøre en innsats for å støtte utveksling av sosial- og helsepersonell mellom Norge og Russland, spesielt innen de lokale myndigheter, for å forsterke det forebyggende arbeidet på helse- og sosialsektoren.

Dessuten skal Nordisk Ministerråd i sitt samarbeid med Nordvest-Russland samordne aktivitetene med andre regionale organisasjoner, bl.a. Barentsrådet og Barents Regionalråd. Til slutt vil jeg legge til at det arbeides også med konkrete samarbeidsprosjekter med Barentssekretariatet.