Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1173 (2005-2006)
Innlevert: 12.09.2006
Sendt: 12.09.2006
Besvart: 22.09.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Vil Regjeringen ta initiativ til en gjennomgang av konkurranse- og forbrukerforhold knyttet til reisebyråenes anbefaling av flyselskap, med bakgrunn i påstander om at enkelte av de fire største reisebyråene på forespørsel oppgir feil selskap i syv av ti tilfeller ved spørsmål om billigste alternativ?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv offentliggjorde 24. august en undersøkelse av type "mystery shopping" utført av Opinion på oppdrag fra flyselskapet Norwegian. Etter en rekke prisforespørsler hos de fire største reisebyråene i Norge, konkluderte Opinion med at enkelte reisebyråer i syv av ti tilfeller oppgir SAS Braathens som billigste alternativ, selv om Norwegians billetter beviselig var billigst.
Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2005 og våren 2006.
Praksisen kan være konkurransehindrende ved at det oppgis feil prisrangering til forbrukerne. Den kan også være i strid med markedsføringsloven dersom kunder feilinformeres.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Representanten Torbjørn Hansen begrunner sitt spørsmål ved å vise til en undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra flyselskapet Norwegian i 2005-2006, som ble offentliggjort i Dagens Næringsliv 24. august i år. Undersøkelsen viser at enkelte reisebyråer i syv av ti tilfeller oppgir SAS Braathens som billigste alternativ, selv om Norwegians billetter beviselig var billigst.

Representanten Hansen viser til at praksisen kan være konkurransehindrende og i strid med markedsføringsloven dersom kunder feilinformeres.

I henhold til markedsføringsloven skal informasjon som næringsdrivende gir om varer og tjenester, ikke være villedende. Markedsføringsloven håndheves av Forbrukerombudet. Ombudet har opplyst at de ikke har mottatt klager på dette området. Det kan likevel være aktuelt at de ser nærmere på saken av eget tiltak.

Konkurransetilsynet har i lengre tid hatt fokus på konkurransesituasjonen i markedet for flyreiser. Når det gjelder SAS-gruppens avtaler med reisebyråene, har disse vært undersøkt over en lengre periode. Det som konkret vurderes, er de konkurransemessige virkningene av ytelser og bonuser som inngår i avtalene og om disse er i strid med konkurranselovens forbudsbestemmelser. Arbeidet er ikke avsluttet. Saken vil ventelig være ferdigbehandlet innen utgangen av 2006. På denne bakgrunn kan jeg ikke nå se noen grunn for Regjeringen til å ta initiativ en særskilt gjennomgang av de spørsmål representanten Hansen reiser.