Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1185 (2005-2006)
Innlevert: 15.09.2006
Sendt: 18.09.2006
Besvart: 25.09.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Medlem i Stortingets energi- og miljøkomité, Terje Aasland (Arbeiderpartiet), sier i et intervju med Dagbladet at "det står ingen ting i Soria Moria om at rensingen av CO2 skal skje fra første driftsdag. Det må være nok at det finnes reelle planer for innfasing av slik renseteknologi senere". Et gasskraftverk på Mongstad kan i påvente av rensing kjøpe kvoter.
Kan statsråden bekrefte at Aasland har en riktig forståelse av Soria Moria, og at en rensefri periode er innenfor regjeringsplattformen?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I Soria Moria-erklæringen slo regjeringspartiene fast at vi gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi vil sørge for at nye konsesjoner til gasskraft skal basere seg på CO2-fjerning. Regjeringen gjentok denne målsettingen i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006.

Statoil søkte om konsesjon og utslippstillatelse for energianlegget på Mongstad i juni 2005. Norges vassdrags- og energidirektorat ga anlegget energikonsesjon den 5. juli 2006. I tråd med Regjeringens retningslinjer til Statens forurensningstilsyn (SFT) vedrørende behandlingen av søknader om utslippstillatelse til gasskraftverk, leverte SFT innstilling til Miljøverndepartementet den 18. august 2006. I innstillingen anbefaler SFT at Miljøverndepartementet stiller krav om etablering av anlegg for CO2-håndtering fra idriftsettelsen av anlegget.

Søknaden om utslippstillatelse er nå under behandling i departementet, og jeg kan ikke forskuttere denne. Jeg vil imidlertid understreke at det tas sikte på en snarlig avgjørelse.