Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1216 (2005-2006)
Innlevert: 22.09.2006
Sendt: 22.09.2006
Besvart: 02.10.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Spill på Internett er et økende problem med hensyn til spilleavhengighet og bidrar også til å finansiere kriminelle nettverk. Hjelpetelefonen for spilleavhengige hadde 200 henvendelser om nettpoker i 2005, noe som er en femdobling fra året før. Nå har staten Washington i USA gjort det straffbart å tilby nettspill. I tillegg er formidleren, altså internettleverandøren, gjort strafferettslig ansvarlig.
Tror statsråden at dette tiltaket kan være en effektiv måte å regulere nettspill på i norsk lovgivning?

Begrunnelse

I det siste har det vært en kraftig økning i internettspill, og det er nettpoker som øker mest. Dette er særlig urovekkende fordi mange barn og unge har lett tilgang til slike spill. Opinion gjennomførte en undersøkelse sommeren 2006 der 7 pst. av de spurte brukte Internett eller mobiltelefon til pengespill. 7 pst. av den voksne befolkningen utgjør om lag 245 000 personer.
Det at pengespill i dag tilbys lett tilgjengelig på Internett fra utlandet, og at kreditten likeledes er lett tilgjengelig via kredittkort, øker faren for at enkeltmennesker mister kontrollen. Forskere mener at det er lettere å spille vekk store verdier når du ikke ser pengene, men summen bare blir trukket på et kort.
Hvis Norge vedtar et lignende forslag som i staten Washington, vil Telenor og de andre internettleverandørene la være å distribuere nettspill. Det er ikke så mange firmaer som leverer Internett i Norge, og de bruker stort sett de samme distribusjonskanalene. Dette burde derfor være teknisk mulig å få til.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er svært opptatt av å finne virkemidler for å hindre at internettspill fører til økte pengespillproblemer i befolkningen. Mange interaktive internettspill har egenskaper som regnes som risikofaktorer for utvikling av pengespillproblemer, som høy spillfrekvens, høye gevinster, liten begrensning på innskudd og liten sosial kontroll. Jeg legger derfor vekt på at vi som nasjon fortsatt skal kunne bestemme hvordan pengespilltilbudet som tilbys befolkningen skal være innrettet. Det gir oss muligheter til å si nei til pengespilltilbud som gir en høy risiko for utvikling av spilleavhengighet. Det gir oss også bedre mulighet til å hindre at pengespill utnyttes til kriminelle formål i Norge, som hvitvasking. For norske pengespilltilbydere er det i dag ikke tillatt å tilby interaktive internettspill. Den eneste formen for bruk av Internett som tillates er elektronisk innlevering og betaling av spill til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har estimert at omsetningen på internettspill fra norske spillere økte fra 2,4 mrd. kr i 2004 til 4,7 mrd. kr i 2005. Man regner med at 4 mrd. kr av denne omsetningen i 2005 skjedde via utenlandske internettspill. Som nevnt, har Hjelpelinjen også de siste årene merket en økning i henvendelser fra personer som har problemer med pengespill via Internett.

Departementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet følger nøye de tiltakene som iverksettes eller planlegges iverksatt i andre land, i tillegg til at vi vurderer egne tiltak og hvordan slike kan gjennomføres. Som representanten nevner, har det både på føderalt og delstatsnivå i USA blitt foreslått eller vedtatt strengere regulering av internettformidlede pengespill. Representantenes Hus gav i sommer sin tilslutning til et føderalt lovforslag som skal gjøre det mulig å blokkere betalingsformidling for internettspill til utlandet og over delstatsgrenser. Senatet har nå dette lovforslaget til behandling. I Italia ble det tidligere i år iverksatt en lov som pålegger de nasjonale internettleverandørene å blokkere befolkningens tilgang til nærmere angitte utenlandske internettspilltilbydere, en liknende form for regulering som representanten viser til, er innført i staten Washington. Sverige har valgt en tredje strategi, og latt det nasjonale pengespillselskapet etablere et nasjonalt internettspilltilbud som skal tiltrekke seg svenske spillere og dermed bidra til at disse benytter et internettspilltilbud som svenske myndigheter kan kontrollere. Alle disse strategiene blir vurdert i vårt arbeid med internettspill.

Jeg kan forsikre representanten om at arbeidet med å finne tiltak som kan hindre at internettspill gir økte pengespillproblemer i befolkningen, har prioritet.