Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1221 (2005-2006)
Innlevert: 25.09.2006
Sendt: 25.09.2006
Besvart: 03.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Staten har presset opp utnyttelsesgraden med boliger og arbeidsplasser på Fornebu i Bærum og selv forutsatt en baneløsning. Det forplikter staten til å sikre gode samferdselsløsninger. Etter ni års planlegging foreligger ingen løsning. I 2001 lovet daværende samferdselsminister Terje Moe Gustavsen 600 mill. kr til Fornebubanen. Jeg ber statsråden bekrefte at disse midlene blir inflasjonsjustert.
Kan jeg også be statsråden bekrefte at staten aktivt vil bidra til en rask løsning og sikre midler til både investering og drift?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Fornebu ble nedlagt som flyplass i 1998 og et område på nær 3 400 dekar ble frigjort for utvikling. Området blir benyttet til rekreasjon, næringsutvikling og boliger. I Kommunedelplan 2 for Fornebu med rekkefølgebestemmelser, godkjent av Miljøverndepartementet i 2000, er det lagt til grunn at bolig- og næringsområder ikke kan utbygges før banebetjening av dette området er etablert eller sikret.

I St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 la daværende regjering opp til statlig finansiering av banebetjening av Fornebu innenfor Jernbaneverkets rammer til dobbeltspor Skøyen - Sandvika i Oslopakke 2. Samferdselsdepartementet besluttet i 2001 trasé for nytt dobbeltspor via Lysaker og ikke via Fornebu. I første omgang skulle det sikres en kollektivtrasé mellom Fornebu og Lysaker som muliggjorde etablering av en framtidig bybane, jf. Samferdselsdepartementets brev av 30. august 2001 til Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Bærum kommune. Ansvar for bygging og drift og statlig bidrag til prosjektet er senere omtalt i de årlige budsjettproposisjonene. Ifølge St.prp. nr. 1 (2004-2005) har Akershus fylkeskommune vedtatt en løsning med automatbane fra Fornebu til Lysaker. Baneløsningen er omforent med Oslo kommune. I St.prp. nr. 1 (2004-2005) står blant annet videre på side 116:

"Med nåværende kostnadsoverslag vil kostnadene for infrastrukturen kunne bli dekket av statlige bidrag over samferdselsbudsjettet og bidrag fra berørte grunneiere (staten v/ Moderniseringsdepartementet v/Statsbygg og Oslo kommune) med henholdsvis 6/11 og 5/11 av kostnadene. Akershus fylkeskommune vil legge fram et forslag til finansieringsplan basert på denne fordelingen.

Samferdselsdepartementet legger opp til et statlig bidrag med inntil 600 mill. kr begrenset til et gitt kronebeløp over ordningen med alternativ bruk av riksvegmidler, jf. også St.meld. nr. 24 (2003-2004). Etter ovennevnte finansieringsmodell vil Samferdselsdepartementet bidra med 6/11 av infrastrukturkostnadene. Det statlige bidraget vil i utgangspunktet være basert på en endelig styringsramme for prosjektet, og begrenset oppad til 6/11 av en endelig kostnadsramme, men likevel slik at det ikke overstiger 600 mill. kr.

Akershus fylkeskommune påtar seg det totale driftsansvaret for automatbanen, noe som også har vært en forutsetning for statlig bevilgning. Driftsansvaret for banen omfatter både infrastruktur, materiell og tilskudd til drift.

Det er planlagt oppstart av prosjektet i 2007.

Saken vil bli lagt fram for Stortinget når det foreligger godkjente reguleringsplaner med et endelig kostnadsoverslag samt finansieringsplan for prosjektet."

Samferdselsdepartementet er kjent med at det foreligger godkjente reguleringsplaner for en automatbane, men at det fortsatt er en del uklare forhold ved prosjektet. Det er blant annet behov for en mer omfattende kvalitetssikring av kostnadsoverslag, trafikkgrunnlag og driftsopplegg. Saken kan fremmes for Stortinget etter at Akershus fylkeskommune har lagt fram endelig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet.

Staten har forpliktet seg til å bidra med midler til investering av infrastruktur. Det er derfor innarbeidet inntil 600 mill. kr i handlingsprogrammet for investeringer på øvrig riksvegnett for perioden 2006-2015 under ordningen med alternativ bruk av riksvegmidler, jf. St.meld. nr. 24 (2003-2004). Når det gjelder driftsansvaret, har det ikke på noe tidspunkt vært gitt signaler fra Samferdselsdepartementet om statlig bidrag til dette. Det ble tvert imot av regjeringen Bondevik II poengtert at dette er et fylkeskommunalt ansvar, jf. omtalen ovenfor i St.prp. nr. 1 (2004-2005). Jeg viser også til at Samferdselsdepartementet under den samme regjering i brev av 3. november 2003 til Akershus fylkeskommune skrev følgende:

"Det er en forutsetning for statlige bevilgninger til investeringer i lokal kollektivtrafikk at dette ikke endrer prinsippet om at ansvaret for drift og nødvendige driftsbevilgninger tilligger den aktuelle fylkeskommunen/bykommunen. Samferdselsdepartementet ber om at dette bekreftes også for baneløsning til Fornebu, jf. at Akershus fylkeskommune i juni 2002 vedtok at "Fylkestinget forutsetter at staten stiller til rådighet tilstrekkelige midler til drift av banen". Dette kan ikke påregnes - det vil bryte med ansvarsforholdene for drift av lokal kollektivtrafikk."

Ansvaret for å skaffe midler til drift av en baneløsning til Fornebu ligger dermed i sin helhet på Akershus fylkeskommune.

Når det gjelder prisomregning av Samferdselsdepartementets investeringsbidrag til prosjektet, er jeg kjent med at Akershus fylkeskommune har tatt dette opp med Vegdirektoratet. Dette er også et spørsmål jeg vil komme tilbake til Stortinget med ved et senere framlegg.