Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1225 (2005-2006)
Innlevert: 26.09.2006
Sendt: 26.09.2006
Besvart: 04.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Mener samferdselsministeren at bruk av bompenger til vern av Sokn bomstasjon er i samsvar med Stortingets intensjoner med denne type inntekter, eller vil samferdselsministeren gripe inn overfor Vegdirektoratet i denne saken?

Begrunnelse

Staten har bestemt at Sokn bomstasjon i Rennesøy kommune skal vernes. Dette fører til krav om ombygging for å ivareta sikkerheten ved gjennomkjøring i bommen. Kostnadene ved denne ombyggingen som er blitt utløst av vernevedtaket er på 4,5 mill. kr. Denne regningen er sendt til bomselskapet Tungenes Ferjeterminal AS og forventes av Vegdirektoratet dermed å bli dekket av bompengeinntekter fra bilistene. Tungenes Ferjeterminal AS har avvist kravet i første runde, men har ifølge uttalelser i Stavanger Aftenblad 21. september gitt opp overfor direktoratet. Selskapet ønsker ikke å forlenge aktiviteten på grunn av en rettssak mot staten.
Stortinget har vedtatt klare retningslinjer for bruk av bompengefinansiering og gjør også konkrete vedtak om bruken ved behandlingen av enkeltsakene. Det er grunn til å stille spørsmål ved om Vegdirektoratets pålegg om å dekke kostnader som oppstår som konsekvens av et vernevedtak på en nedlagt bomstasjon, er i samsvar både med de generelle retningslinjene og vedtakene i denne konkrete saken.
Et annet aspekt i denne saken er at denne type vedtak undergraver tilliten til bompengefinansiering av konkrete veiprosjekter fordi billistene til opplever at pengene blir brukt til andre forhold.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil presisere at det ikke skal benyttes bompenger til kostnader som er forbundet med vern av Rennfast-anlegget, herunder bomstasjonen. Når det gjelder sammenhengen mellom bompenger og kostnadene ved omarbeiding av bomstasjonsområdet ellers, viser jeg til mitt svar 27. september 2006 på spørsmål nr. 1211 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Arne Sortevik. Brevet følger vedlagt.

Rennfastanlegget på Rennesøy, herunder Sokn bomstasjon, inngår i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner som ble utarbeidet av Statens vegvesen i 2002. Statens vegvesen har således lagt til grunn at anlegget skal vernes når anbud for omarbeiding av området og etablering av kontrollområde ble gjennomført. Det ligger i den inngåtte kontrakten ikke inne tiltak på selve bomstasjonen. Vegdirektoratet har beregnet at det vil påløpe en tilleggskostnad på 1-2 mill kr dersom bomstasjonen skulle fjernes. Praksis fra andre bompengesaker tilsier at disse midlene ville ha måttet hentes fra bompengeselskapet.

Endelig vedtak om verning er formelt sett ikke fattet. Riksantikvaren har lagt opp til at Vern av Rennfast-anlegget vil skje gjennom forskrift etter kulturminneloven. Riksantikvaren er ansvarlig myndighet for fastsettelsen av forskriften, etter en formell høring av forskriftsutkastet.