Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1228 (2005-2006)
Innlevert: 26.09.2006
Sendt: 26.09.2006
Besvart: 03.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Eiendomsskatteloven § 11 annet ledd gir kommunestyret adgang til å fastsette et bunnfradrag i eiendomsskatten.
Må dette være et fast beløp som gjelder for alle boligenheter, eller kan det fastsettes som en prosentsats av boligenhetens verdi?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter eiendomsskatteloven § 11 annet ledd kan kommunestyret fastsette bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. Det framgår ikke uttrykkelig av loven om bunnfradraget skal settes til et fast beløp eller om det alternativt kan settes til en prosentsats av boligenhetens verdi. Imidlertid vil en lovtekst om et standardfradrag per eiendom normalt måtte oppfattes som et likt fradrag per eiendom. Gradering etter verdikriterier ville kreve særskilt lovregulering. Departementet har også tidligere uttalt at fradraget skal utgjøre et fast beløp som fradras i taksten. Det vil si at eiendomsskatteloven inneholder et progressivt element ved at kommunen kan velge å innføre et fradrag i taksten på bolig- og fritidseiendommer med et fast beløp (bunnfradrag). Loven gir ingen begrensning i fradragets størrelse, men fradraget kan ikke settes så høyt at det reelt vil innebære et generelt eiendomsskattefritak for det store flertall av boligeiendommer i kommunen.