Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1231 (2005-2006)
Innlevert: 26.09.2006
Sendt: 27.09.2006
Besvart: 04.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Fylkesmannen i Vestfold har stoppet hotellplanene i Larvik. Utbyggingen er godkjent av lokale myndigheter, men ble påklaget til fylkesmannen pga. saksbehandlingsfeil.
Mener statsråden det er riktig av fylkesmannen å foreta en slik skjønnsvurdering og retur til kommunen i stedet for å vurdere det egentlige spørsmålet om det forelå en saksbehandlingsfeil, samt hvordan vurderer statsråden det forhold at sier en nei til de reviderte planene, kan utbygger foreta en utbygging som er mindre skånsom i tråd med plan av 2000?

Begrunnelse

Reguleringsendringene for hotellprosjektet på Batteristranda i Larvik ble godkjent i Larvik kommunestyre 23. mars i år med 31 mot 4 stemmer. Vedtaket ble påklaget med henvisning til saksbehandlingsfeil. Marsvedtaket inneholdt kun begrensede endringer i forhold til en godkjent plan fra 2000. Blant annet inneholdt endringen en bedre adgang for allmennheten. Endringene var derfor utvilsomt på et nivå hvor det var adgang for kommunestyret til å justere uten ny 1. gangs behandling.
I stedet for å behandle anken har fylkesmannen sendt saken tilbake til kommunen med beskjed om at utbyggingen strider mot "regjeringens politikk på området". Dette er en meget forunderlig saksbehandling, da fylkesmannen skulle ha vurdert om det forelå en saksbehandlingsfeil, men har ifølge ulike kilder, etter påtrykk fra Miljøverndepartementet, i stedet valgt å foreta en skjønnsmessig vurdering av hele reguleringsplanen. Skal man overprøve kommunestyret i denne saken, tilligger det i så fall departementet. Jeg vil på det sterkeste advare departementet mot dette. Her dreier det seg om et bynært område som allerede gjennom godkjent reguleringsplan i 2000 åpner for hotellutbygging.
Det en skal ta stilling til nå er endringer i vedtatt plan som gir økt tilegjengelighet for allmennheten og en bedre plan- og arronderingsmessig løsning.
Håndteringen av denne saken skaper stor usikkerhet hos lokalpolitikere, næringsliv og grunneiere om hvorvidt godkjennelser til byggeprosjekter og reguleringer vil bli gitt på bakgrunn av eksisterende lover og retningslinjer eller på bakgrunn av mer diffuse begrep som "regjeringens politikk på området". Det siste vil utvilsomt by på tolkningsproblemer for landets kommunestyrer.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Fylkesmannen i Vestfold har i brev datert 21. september 2006 behandlet klage over reguleringsendring for Batteritomta i Larvik kommune. Fylkesmannen finner at reguleringsendringen er i strid med nasjonale interesser knyttet til vern av strandsonen. Saken er derfor returnert Larvik kommune med anmodning om at kommunen revurderer sitt standpunkt i saken, samt vurderer hvorvidt det bør nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud i medhold av plan- og bygningsloven § 33.

Fylkesmannens klagebehandling innebærer full prøving av alle sider av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 27-3 og rundskriv T-8/86 Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven.

Jeg viser til at saken nå er til behandling i Larvik kommune.

Dersom fylkesmannen ikke blir enig med kommunen om eventuell endring av reguleringsplanen eller om at den må undergis ny behandling, må fylkesmannen sende klagesaken med sin uttalelse til Miljøverndepartementet for avgjørelse. Jeg ønsker derfor ikke å gå nærmere inn på realitetene i saken på nåværende tidspunkt.