Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1237 (2005-2006)
Innlevert: 28.09.2006
Sendt: 28.09.2006
Besvart: 05.10.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): På mitt skriftlige spørsmål nr. 220 (2005-2006) om videreføring av forvaltningsprosjektet, kalt Trøndelagsmodellen, svarte statsråden sist år at hun "hadde fått positive tilbakemeldinger på Trøndelagsmodellen og er derfor innstilt på å videreføre prosjektet inntil en eventuell bedre ordning foreligger." Ny ordning vil etter representantens oppfatning neppe kunne foreligge før 1. januar 2007.
Vil dette medføre at Trøndelagsmodellen blir videreført også etter 1. januar 2007?

Begrunnelse

Jeg viser i det øvrige til min begrunnelse fra skriftlig spørsmål nr. 220 om videreføring av forvaltningsprosjektet, kalt Trøndelagsmodellen.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg er, som tidligere meddelt, innstilt på å videreføre prøveprosjektet Trøndelags-modellen inntil en eventuell ny ordning foreligger. Jeg vil i denne forbindelse vise til lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) som gir hjemmel til at departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om samordning av søknadsbehandlingen, herunder fastsette tidsfrister for behandling av søknader. Dette arbeider vi nå med å følge opp som ledd i gjennomgangen av havbruksnæringens konkurransesituasjon, og jeg kan bekrefte at prøveprosjektet Trøndelags-modellen vil bli videreført i 2007.