Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1244 (2005-2006)
Innlevert: 29.09.2006
Sendt: 03.10.2006
Besvart: 10.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har selv nevnt mobile gasskraftverk som et viktig virkemiddel for å unngå kraftutkobling ved en kraftkrise i landet. Antallet slike mobile anlegg i verden er dog begrenset.
Hvor mange slike anlegg er nå tilgjengelig på markedet for Statnett til å leie inn, hvor lang tid i forveien må en inngå kontrakter før de kan tas i bruk i Norge, og har Statnett nødvendige økonomiske ressurser til å inngå leiekontrakter når de selv mener det er nødvendig?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Statnett SF fikk gjennom behandlingen av St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. ansvar for å utrede og utvikle nødvendige virkemidler for å håndtere eventuelle perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon. Formålet er å unngå rasjoneringsinngrep fra myndighetene. Statnett har i høst inngått avtaler om energiopsjoner med kraftintensiv industri og har blant annet arbeidet med muligheter for reservekraft eller mobile kraftverk.

Statnetts fokus har vært å fremskaffe løsninger for reservekraft for både kommende vinter og mer permanente løsninger på sikt. Det har vært leiemarkedet som har vært ansett som det reelle alternativet kommende vinter. Antallet tilgjengelige mobile kraftverk i markedet endrer seg over tid, og Statnett har så langt erfart at markedet for reservekraftanlegg denne vinteren har en svært begrenset tilgang på leieanlegg. Statnett opplyste departementet i dag om at det ikke har lykkes å fremskaffe reservekraftanlegg for kommende vinter.

Det vil uansett måtte ta tid fra eventuell avtale inngås til anleggene er driftsklare. I vurderingen av reservekraft må det også medregnes tid til nødvendig tilrettelegging av infrastruktur (tomt, brensel, vann, strøm), og at det må søkes anleggskonsesjon og utslippstillatelse for eventuelle anlegg. Slik Statnett vurderer situasjonen i dag, er dette ikke en aktuell problemstilling for kommende vinter.

Når det gjelder Statnetts økonomiske ressurser til å gjennomføre reservekrafttiltak og andre tiltak til bruk i svært anstrengte kraftsituasjoner, er det i St.meld. nr. 18 (2003-2004) lagt til grunn at kostnadene for den systemansvarliges virkemidler skal dekkes innenfor sentralnettets inntektsramme.

Per dags dato er det for tidlig å si om kraftsituasjonen til vinteren vil bli anstrengt, og hvorvidt det vil bli behov for å ta i bruk slike virkemidler i kraftmarkedet. Jeg legger imidlertid til grunn at Statnett fortsatt er godt forberedt før vinteren når det gjelder tiltak, og utfører nødvendige disposisjoner i tråd med dette.