Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:5 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 09.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): I Vårt Land 19. september blir det kjent at departementet har avslått søknaden om statsstøtte til Det Norske Misjonsselskap og Frikirkens skole for norske barn i Severe/Mopti, Mali. Stortinget har unntatt tilsvarende skoler i Etiopia og Kenya for den midlertidige stoppen for godkjenning av nye friskoler.
Mener departementet at avslaget er i tråd med Stortingets intensjon om å frita slike skoler fra den midlertidige stoppen, og vil departementet vurdere søknaden på nytt?

Begrunnelse

Det Norske Misjonsselskap og Frikirken har søkt om statsstøtte for sin skole i Severe/Mopti, Mali. På denne skolen går barn til norske bistands- og misjonsarbeidere i landet. Hensikten med denne skolen er å gi barna undervisning lokalt i stedet for å benytte skoleinternat. Stortinget drøftet denne typen skoler i sin behandling av den midlertidige stoppen for godkjenning av nye friskoler, og ga unntak for navngitte skoler med dette formålet. I Vårt Land 19. september 2006 henviser statssekretær Rugtvedt til at departementet mener de ikke har lovhjemmel til å godkjenne denne skolen. Samtidig begrunner statssekretæren godkjenningen av en annen friskole (danseskolen Spin Off) med at de oppfatter denne som et særlig tilfelle. Dette må bety at det finnes rom for saklig skjønn i loven om midlertidig forbud mot godkjenning av friskoler.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Det norske misjonsselskap søkte 19. juni 2006 om godkjenning etter friskoleloven for den norske skolen i Mopti, Mali. Primært ble det søkt om godkjenning av forsøk med desentralisert undervisning etter friskoleloven § 1-5, mens det subsidiært ble søkt om unntak fra den midlertidige godkjenningsstoppen. Utdanningsdirektoratet avslo søknaden i vedtak av 4. juli 2006. Det norske misjonsselskap påklaget vedtaket den 7. juli 2006. Utdanningsdirektoratet fastholdt sitt avslag, og saken ble oversendt departementet for klagebehandling. Departementet stadfestet 18. august 2006 Utdanningsdirektoratets vedtak.

Jeg vil vise til at friskoleloven § 1-5 første punktum etter lovendring med virkning fra 9. juni 2006 bestemmer at det foreløpig ikke skal gis tillatelse til forsøk. Friskoleloven § 1-5 har heller ingen unntakshjemmel. Følgelig var det ikke lovgrunnlag for å imøtekomme den prinsipale søknaden fra det norske misjonsselskap.

Jeg vil for øvrig vise til at departementets praksis før siste lovendring innebar at forsøk bare ble innvilget ved skoler som var i drift. Begrunnelsen for dette var at skolen må ha vært gjennom en etableringsfase for at et forsøk skal kunne gjennomføres på en best mulig og effektiv måte.

I påvente av ny privatskolelov som er varslet våren 2007 er den store hovedregel at det ikke skal godkjennes nye friskoler, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Loven bestemmer likevel at det kan gjøres unntak fra den midlertidige godkjenningsstoppen i særlige tilfelle, jf. § 2-1 annet ledd. Unntakshjemmelen er først og fremst aktuell for såkalte grendeskoler, jf. Ot.prp. nr. 43(2005-2006). Ut fra en prøving av alle sider av saken, fant departementet i klageomgangen at vilkårene for godkjenning ikke var oppfylt. Den norske skolen i Mopti, Mali må dermed avvente ny privatskolelov før en eventuell ny søknad om godkjenning kan undergis behandling.

Representanten Tørresdal spør om departementet mener at avslaget er i tråd med Stortingets intensjon om å frita slike skoler fra den midlertidige stoppen. Jeg vil vise til at Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité i en merknad i Innst. O. nr. 45 (2005-2006) uttrykte at den i påvente av ny lov ønsker at forsøksordningen med desentralisert undervisning for småskoleelever, og en samarbeidsordning med internasjonal skole for ungdomsskoleelever, ved de norske skolene i Kenya og Etiopia får fortsette. Jeg vil vise til at komitémerknaden dermed refererte seg til forsøk ved to navngitte skoler, og ikke til unntak fra etableringsstansen etter friskoleloven § 2-1 for den norske skolen i Mopti, Mali. Merknaden vedrørende de norske skolene i Kenya og Etiopia vil bli fulgt opp i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007, jf. kap. 227 post 73.