Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:11 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 10.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I tilfeller hvor det er åpenbart at ligningsmyndighetene har gjort en feil i skatteberegningen, og også ligningsmyndighetene er enige i dette, må likevel skattyter betale inn beregnet skatt. For mye betalt skatt refunderes senere. Dette medfører en unødig økonomisk belastning for skattyter.
Ser finansministeren at denne praksisen kan ha uheldige utslag, og har finansministeren vurdert å etablere en løsning som gjør det mulig å endre betalingskravet umiddelbart ved åpenbare feil?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er enig i at det kan synes strengt at regelverket er slik at skattyter plikter å betale skattekrav som skyldes feil, når ligningsmyndighetene er enig i at feilen er begått.

Jeg har imidlertid fått opplyst at dette ikke er tilfellet i praksis. Selv om regelen i skattebetalingsloven § 30 nr. 1, som fastslår betalingsplikten, etter sin ordlyd er objektiv, bortfaller betalingsplikten ved enkelte åpenbare og vesentlige feil. Dersom feilen blir tatt opp med ligningsmyndighetene tidlig, vil slike feil i de fleste tilfeller bli rettet før skattekravet forfaller til betaling. I andre tilfeller er det praksis for at ligningsmyndighetene informerer skatteoppkreveren om at det foreligger feil ved ligningen, samtidig som skattyter opplyses om at betalingen kan unnlates. Skatteoppkreveren vil da ikke iverksette tvangsinnfordring av kravet. Formelt blir det i slike tilfeller ikke truffet noe vedtak som fritar for betalingsplikten, men skattyter kan unnlate å betale skattekravet uten at dette får konsekvenser. Jeg presiserer at betaling bare vil kunne unnlates for det beløp feilen gjelder og som det er enighet om. Utgjør restskatten 20 000 kr og feilen utgjør 5 000 kr må forskjellen, 15 000 kr, betales ved forfall.

Erfaring tilsier at ordningen med ubetinget betalingsplikt for skattekravene ikke oppleves som byrdefull eller er omstridt i de tilfeller ligningsmyndighetene erkjenner at det foreligger feil ved ligningen. Jeg viser også til at det antas å være gjeldende rett at betalingsplikten utsettes ved enkelte åpenbare og vesentlige feil. Jeg har derfor ikke vurdert endringer i regelverket på området.