Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:27 (2006-2007)
Innlevert: 05.10.2006
Sendt: 06.10.2006
Besvart: 16.10.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden sørge for en snarlig gjennomgang og oppdatering av åndsverkloven, slik at den forvirring om hvilke rettigheter forbrukerne har når de kjøper digitale åndsverk kan ta slutt?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt skriftlige spørsmål nr. 1197 (2005-2006), og statsrådens svar datert 3. oktober. I svaret står det:

"Dette er spørsmål som jeg vil se nærmere på i den gjennomgang av åndsverkloven jeg har varslet frem mot 2009."

Det kan synes som om statsråden, i likhet med undertegnede, er opptatt av balansen mellom hensynet til rettighetshavere og forbrukere. I den grad det er uklart hva de gjeldende reglene er, må det sies at denne balansen ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Derfor er det uheldig at arbeidet med en gjennomgang og oppdatering av åndsverkloven skal gå så tregt at det ikke kommer endringer før i 2009. Det er akkurat i disse tider vi trenger et proaktivt og fremsynt politisk lederskap som kan utforme lover som hjelper rettighetshavere og forbrukere inn i det nye digitale forbrukersamfunnet.
Uten avklarte rettigheter vil det gang på gang dukke opp problemer som burde vært løst av fremsynt lovgivning. Tre år er for lenge å vente.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som kjent ble det i 2005 foretatt vesentlige endringer i åndsverkloven da opphavsrettsdirektivet ble gjennomført. Åndsverkloven er altså allerede i dag oppdatert i forhold til bruk av digitale åndsverk, herunder private personers bruk og adgang til å ta kopier.

Frem til 2009 har jeg som nevnt varslet en større gjennomgang av hele åndsverkloven. Formålet med denne gjennomgangen er både å få en mer helhetlig lov og å forenkle den i størst mulig grad. Samtidig er det viktig at balansegangen mellom opphavsmennenes interesse i å kunne kontrollere bruken av sine åndsverk og allmennhetens interesse i at flest mulig får tilgang til verket, opprettholdes. En helhetlig gjennomgang krever nettopp at man ser på hele lovverket under ett og ikke fragmenterer arbeidet. En slik gjennomgang av en så omfattende lov med mange internasjonale berøringspunkter vil kreve store ressurser og en bred høring blant berørte interessegrupper.