Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:32 (2006-2007)
Innlevert: 06.10.2006
Sendt: 09.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er bakgrunnen for at man må betale en ny større engangsavgift når man skal sette inn to nye seter i eksempelvis en seksseter, gitt at denne har ytterligere setekapasitet, og synes ikke finansministeren det er bra at man ønsker å kjøre flere i samme bil?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Engangsavgift beregnes ut fra vekt, effekt og slagvolum. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) har Regjeringen foreslått å erstatte slagvolumkomponenten med CO2-utslipp for en del kjøretøy.

Når det gjøres vesentlige tekniske endringer i et registrert kjøretøy, kan dette medføre at kjøretøyets avgiftsmessige grunnlag endres. En teknisk endring kan dessuten føre til at kjøretøyet blir avgiftspliktig, eller kommer inn under en avgiftsgruppe med høyere avgiftssats enn tidligere. Dette betegnes som en avgiftsmessig statusendring. I disse tilfellene har Stortinget gitt departementet fullmakt til å fastsette nærmere regler for innbetaling av et tillegg til engangsavgiften.

Dersom kjøretøyet endrer avgiftsmessig grunnlag eller status før ti år fra første gangs registrering, skal det betales et tillegg til engangsavgiften. Tillegget er beregnet ut fra differansen i avgift mellom kjøretøyet i opprinnelig og endret stand. Det gjøres videre et fradrag basert på registreringstid.

Bakgrunnen er at det ikke skal være mulig å omgå regelverket ved å registrere et kjøretøy med lav avgift for deretter å gjøre endringer i kjøretøyet som ville hatt betydning for avgiftsberegningen.

Den konkrete endringen representanten viser til, vil behandles etter gjeldende regelverk. Jeg vil vise til at busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen, i dag betaler 35 pst. av avgiften for personbiler. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) er satsen foreslått økt til 40 pst. Jeg vil dessuten påpeke at minibusser er gitt fordeler på andre områder, bl.a. når det gjelder kjøring i kollektivfelt. Dette ligger imidlertid ikke under Finansdepartementets ansvarsområde.