Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:40 (2006-2007)
Innlevert: 09.10.2006
Sendt: 09.10.2006
Besvart: 16.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Av dokumentene til statsbudsjettet for 2007 fremkommer det at dieselavgiften vil øke i årene fremover og komme på nivå med avgiftene på bensin.
Kan finansministeren svare på hvor raskt dieselavgiftene vil komme på nivå med bensinavgiftene, og hvilke årlige økninger i dieselavgiften man ser for seg i kommende år?

Begrunnelse

Dette har betydning for folk som skal gå til anskaffelse av ny bil, og det regnestykket de skal legge til grunn for sin vurdering ved kjøpet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representanten Hagesæter viser til omtalen av dieselavgiften i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak:

"Differansen [mellom avgiftene på bensin og diesel], som i 2006 er 1,13 kroner pr. liter for drivstoffavgiftene og 0,26 kroner pr. liter for CO2-avgiften, kan ikke begrunnes ut fra ulikheter i de eksterne kostnadene som bruken av drivstoff medfører. For å motvirke avgiftstilpasninger som er miljømessige uheldige, og som svekker statens inntekter, bør denne forskjellen utjevnes over tid."

Dette er en faglig vurdering som påpeker at dagens avgiftsmessige forskjellsbehandling av bensin og diesel er uheldig, og at avgiftsforskjellene bør utjevnes over tid. En slik utjevning kan skje i form av en reduksjon i bensinavgiftene, en økning i dieselavgiftene, en større reduksjon i bensinavgiftene enn i dieselavgiftene eller som en større økning i dieselavgiftene enn i bensinavgiftene. Spørsmålet om en utjevning av avgifter må også ses i sammenheng med rammevilkårene for næringslivet i distriktene.

Arbeidet med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning vil fortsette i de kommende budsjettene. Regjeringen har varslet at en i 2008-budsjettet tar sikte på å differensiere årsavgiften etter miljøegenskaper ved kjøretøyene. Regjeringen har også varslet at Finansdepartementet i løpet av inneværende år vil sende på høring et forslag om å fjerne dagens omregistreringsavgift, og erstatte den med merverdiavgift på avanse ved omsetning av brukte kjøretøy. Det tas sikte på å vurdere endringer i omregistreringsavgiften i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007.