Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:42 (2006-2007)
Innlevert: 10.10.2006
Sendt: 10.10.2006
Besvart: 17.10.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Staten er en stor samfunnsaktør i mange ulike sammenhenger. Ikke minst når det gjelder offentlige anskaffelser. For å sikre ryddighet finnes det egne retningslinjer for slike anskaffelser.
Kan justisministeren bekrefte at Justisdepartementet overholder statens innkjøpsregler i alle sammenhenger?

Begrunnelse

Siden også departementene er underlagt disse innkjøpsreglene og det i mange tilfeller handler om svært store beløp, ser jeg frem til å få statsrådens avklaring på ovennevnte spørsmål.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regelverket om offentlige anskaffelser følger av lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift av 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser. Fornyings- og administrasjonsdepartementet er faglig ansvarlig for det aktuelle lov- og forskriftsverket.

I loven § 5 fremgår det blant annet at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, og oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Med dette som utgangspunkt vil krav til mer konkrete prosedyrer og rutiner som skal følges avhenge av type og omfang for den enkelte anskaffelse.

Det forutsettes i hovedinstruksen for økonomistyring i Justis- og politidepartementet blant annet at kjøp av varer og tjenester som Justis- og politidepartementet foretar, skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler om offentlige anskaffelser. Generelt skal økonomiforvaltningen i Justis- og politidepartementet følge reglementet for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten. Delegering av fullmakter, så som bestillingsrett og budsjettdisponeringsmyndighet, er nærmere omtalt i det årlige disponeringsskrivet for Justisdepartementet. Departementet benytter seg i flere sammenhenger av fremforhandlede rammeavtaler for departementsfellesskapet, og vektlegger for øvrig å ha nødvendig kompetanse for å sikre at regelverket følges.

På bakgrunn av ovennevnte legger jeg til grunn at Justisdepartementet overholder statens innkjøpsregler.