Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:45 (2006-2007)
Innlevert: 11.10.2006
Sendt: 11.10.2006
Besvart: 19.10.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Mener kommunal- og regionalministeren at fylkesmannens premisser om å pålegge en kommune utredning om eiendomsskatt harmonerer med Regjeringen og Stortingets syn på lokaldemokrati, og på synet om at eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt?

Begrunnelse

Hobøl kommune i Østfold har søkt fylkesmannen i fylket om tildeling av skjønnsmidler til omstillings- og utviklingsprosjekter. Kommunen er fortsatt registrert i ROBEK, og ønsker å foreta grep for å komme ut av registeret ved å gjøre ytterligere nødvendige omstillinger og effektivisering. Samtidig har kommunen et klart flertall i kommunestyret som sier nei til å innføre eiendomsskatt.
Fylkesmannen i Østfold uttaler blant annet:

"Det fremgår av retningslinjene at kommuner med økonomisk ubalanse (ROBEK-kommuner) etter særskilt vurdering kan gis skjønn knyttet til ubalansen, når dette er knyttet opp til en plan for å komme i økonomisk balanse. Kommunal- og regionaldepartementet presiserer imidlertid også at fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag eller som motsetter seg gjennomføring av forsvarlige utgiftsreduserende tiltak."

Videre sier fylkesmannen i sin tildeling:

"Fylkesmannen ser positivt på de initiativ som er tatt for å løse Hobøl kommunes vanskelige økonomiske situasjon og antar at rapporten fra Agenda, datert 16. august, er et godt utgangspunkt for å arbeide videre med kostnadsreduserende tiltak. Fylkesmannen antar imidlertid også at inntektspotensialet bør vurderes samtidig, og forutsetter at kommunen setter av tilstrekkelig midler til å vurdere hvilket inntektspotensial som ligger bl.a. i å innføre eiendomsskatt."

Søknaden ble imøtekommet med 595 000 kr, men hvor fylkesmannen som ett av tre elementer legger til grunn skal benyttes til følgende: "Utredning av og tilrettelegging for eiendomsskatt på verker og bruk og boligeiendommer."
Hobøl kommune er en kommune som har startet et viktig arbeid for å komme i økonomisk balanse, og kommunen har arbeidet med dette i lengre tid. Hvordan Hobøl kommune ønsker å respondere på brevet fra fylkesmannen, vet undertegnede ikke. Men denne tildelingen reiser en prinsipielt spørsmål vedrørende pålegg om eiendomsskatt som undertegnede ønsker en avklaring fra statsråden på. Hobøl kommune er i dette spørsmålet kun trukket frem som et eksempel.
Undertegnede reagerer på at fylkesmannen på denne måten så klart setter premisser for arbeidet med å utrede eventuell eiendomsskatt. Det er fra både regjering og storting flere ganger uttrykt at eiendomsskatt er en frivillig, kommunal skatt, som det er opp til et kommunestyre om man ønsker å innføre. Videre reageres det på at Kommunal- og regionaldepartementet i sine retningslinjer så klart pålegger fylkesmennene å "være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag [...]"

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Kommuner med økonomisk ubalanse har i første rekke et selvstendig ansvar for å rette opp økonomien. Det siste året har det vært en gledelig utvikling i kommunenes økonomi. Antall kommuner i ROBEK er redusert fra 124 i april 2005 til 73 per 15. oktober 2006. Vi forventer også en reduksjon i antall ROBEK-kommuner gjennom 2007.

I departementets retningslinjer for skjønnstildeling åpnes det for at kommuner med en vanskelig økonomisk situasjon kan gis skjønn. Skjønnstildelingen skal i slike tilfelle som hovedregel knyttes til en plan for å oppnå økonomisk balanse. I retningslinjene er det også pekt på at fylkesmannen bør være varsom med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag eller som motsetter seg gjennomføring av forsvarlige utgiftsreduserende tiltak.

Som nevnt er økonomisk balanse i første rekke et selvstendig ansvar for kommunen.

Når det i retningslinjene åpnes for statlig medvirkning i form av ekstra skjønnstilskudd for å rette opp ubalansen, kan det ikke være urimelig at kommunen bes om en nærmere gjennomgang av både inntektssiden og utgiftssiden i eget budsjett. Det vil derfor være i tråd med departementets retningslinjer når fylkesmannen ber kommunen vurdere inntektsøkende eller utgiftsreduserende tiltak. La imidlertid følgende være helt klart: siden eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt, kan ikke fylkesmannen pålegge en kommune å innføre eiendomsskatt.