Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:57 (2006-2007)
Innlevert: 13.10.2006
Sendt: 13.10.2006
Besvart: 24.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Statsminister Stoltenberg uttalte i muntlig spørretime onsdag 11. oktober 2006 at "Prosjektfinansiering [...] har vi gjennomført, ved at vi finansierer prosjekter i vegsektoren".
Betyr dette at den varslede nye modellen for prosjektfinansiering av samferdselsprosjekter er skrinlagt fra Regjeringens side?

Begrunnelse

I Soria Moria-erklæringen og i tilleggsproposisjonen til budsjettet for 2006 varslet Regjeringen at de ville utrede prosjektfinansiering for sammenhengende utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekninger. Representanter fra regjeringspartiene har ved en rekke anledninger varslet en ny modell for helhetlig finansiering av store veg- og jernbaneprosjekter, dels som alternativ til OPS-modellen. Regjeringen skulle utrede spørsmålet om prosjektfinansiering, og den nye modellen skulle utprøves allerede i 2007, jf. Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006) der det heter at "Flertallet er fornøyd med Regjeringens initiativ i denne sammenheng og ønsker at utredningen av prosjektfinansiering skal gjennomføres så raskt at et slikt system kan inngå i finansieringen av prosjekter for budsjettet for 2007". I St.prp. nr. 1 kap. 9 om økonomistyring i staten (Gul bok) heter det at "Regjeringen finner at investeringer i veg og jernbane fortsatt bør bevilges etter gjeldende budsjetteringsprinsipper, og at det således ikke etableres en ordning med lånefinansiering".

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringens vurderinger i spørsmålet om prosjektfinansiering av samferdselsprosjekter er det redegjort for i Gul bok 2007, pkt. 9.3 Budsjettering av investeringer.

Som redegjort for i Gul bok 2007, pkt. 9.3, kan begrepet prosjektfinansiering romme flere finansieringsformer. Størst fokus har det kanskje vært mot en ev. ordning med statlig lånefinansiering av veg- og jernbaneprosjekter. Regjeringen har kommet til at midler til investeringer i veg- og baneprosjekter fortsatt bør bevilges etter gjeldende budsjettprinsipper, og at det således ikke etableres en ordning med lånefinansiering av samferdselsprosjekter. Regjeringen vil vurdere hvordan en innenfor dagens budsjettsystem kan sikre bedre prioritering, planlegging og gjennomføring av samferdselsinvesteringer.

Hovedintensjonen med prosjektfinansiering, uansett modell/løsning, er å sikre de aktuelle veg- og jernbaneprosjektene en rasjonell utforming og framdrift. Noe av kjennetegnet fra de fire årene regjeringen Bondevik II hadde ansvaret for samferdselspolitikken, var at det ble satt i gang mange nye prosjekter og dels med små startbevilgninger. Dette skapte store bindinger i framtidige budsjetter og la ikke til rette for rasjonell prosjektframdrift. Problemene ble forverret av at regjeringen Bondevik II ikke i noen år fulgte opp med samlede bevilgninger til Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) i samsvar med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan (NTP) 2002-2005 (2011).

Noe av bakgrunnen for at spørsmålet om prosjektfinansiering av veg- og jernbaneprosjekter kom opp, har bl.a. vært ønsket om å få oppfylt Stortingets flertallsvedtak i samband med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2006-2009 (2015). I statsbudsjettet for 2007 følger regjeringen Stoltenberg II opp Stortingets NTP-vedtak samlet for budsjettene til både SVV og JBV for budsjettåret 2007. Dette for første gang siden systemet med NTP ble innført fra og med 2002. Det er da også verdt å merke seg at Stortingets NTP-vedtak for 2006-2009 ligger på et vesentlig høyere nivå enn i perioden 2002-2005 da regjeringen Bondevik II styrte og ikke greide full oppfølging i noen år.

Regjeringens målsetting er fortsatt å følge opp Stortingets NTP-vedtak for veg/SVV og jernbane/JBV i løpet av fireårsperioden, som uttalt i Soria Moria-erklæringen. Med budsjettforslaget for 2007 har Regjeringen lagt grunnlaget for å nå forannevnte målsetting.