Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:66 (2006-2007)
Innlevert: 17.10.2006
Sendt: 18.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av statsminister Jens Stoltenberg

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil statsministeren korrigere de opplysninger han gav i sitt svar på spørsmål fra Per-Kristian Foss i spørretimen 11. oktober, med hensyn til om Regjeringen har innført prosjektfinansiering for investeringer i infrastruktur, som veier og jernbane?

Begrunnelse

I spørretimen svarte statsministeren på spørsmål fra Per-Kristian Foss, etter etterlysning av konkretisering fra Jan Tore Sanner:

"Dette er ikke noe løftebrudd, og det er heller ikke de andre sakene. Prosjektfinansiering, som den forrige representanten [Per-Kristian Foss] spurte om, har vi gjennomført ved at vi finansierer prosjekter i veisektoren."

Dette er uriktig i forhold til opplysninger i Gul bok. Der skrinlegger Regjeringen prosjektfinansiering som regjeringspartiene i lengre tid har lansert som sitt nye revolusjonerende grep i samferdselspolitikken. Konklusjonen er at man fortsatt skal følge kontantprinsippet og at veibevilgninger skal skje for ett og ett år av gangen. Det legges heller ikke opp til noen statlig låneordning.
Statsministeren er også upresis når han sier man oppfyller Nasjonal transportplan. For å være i henhold til NTP-vedtaket skulle økningen ha vært 2,2 mrd. kr økning pr. år. Ser man jernbane og veier under ett, er det et etterslep fra 2006 på i overkant av halvannen måned, som faktisk er større hvis man hensyntar at en stor andel av økningen ikke går til investeringer. Størstedelen av økningen på vegbudsjettet for 2007 går i motsetning til løftene, ikke til investeringer, men til drift og vedlikehold.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: I Soria Moria-erklæringen ble det varslet at "Regjeringen vil utrede prosjektfinansiering for sammenhengende utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekninger". I Soria Moria-erklæringen ble det varslet at "Regjeringen vil utrede prosjektfinansiering for sammenhengende utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekninger". Det har Regjeringen nå gjort, og utredningen er redegjort for i St.prp. nr. 1 (2006-2007) kap. 9.3. Begrepet prosjektfinansiering kan romme flere finansieringsformer, og intensjonen med prosjektfinansiering, uttrykt som en metode for å sikre en rasjonell utforming og framdrift, kan nås innenfor gjeldende budsjettprinsipper. Det vises til begrunnelsene for dette som er gitt i proposisjonen.

God prosjektfinansiering sikres gjennom et balansert forhold mellom bevilgningsnivået og omfanget av nye og igangsatte prosjekter. Regjeringen vil vurdere nærmere hvordan en innenfor dagens budsjettsystem kan sikre bedre prioritering, planlegging og framdrift av samferdselsbevilgninger. Regjeringen har i St.prp. nr. 1 (2006-2007) foreslått vesentlig økte bevilgninger til veg og jernbane. Forslaget oppfyller målet om økt satsing på samferdsel i tråd med Stortingets vedtak under behandlingen av Nasjonal transportplan. Det økte bevilgningsnivået vil også gi grunnlag for raskere og mer sammenhengende utbygging, samt bedre finansiering av veg- og jernbaneprosjekter. Dette er i tråd med hva jeg sa i Stortinget 11. oktober.