Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:86 (2006-2007)
Innlevert: 20.10.2006
Sendt: 23.10.2006
Besvart: 30.10.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Stortinget fulgte i vår opp initiativet fra tidligere fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen om å kartlegge sikringsomfanget vedrørende ubåtvraket "U-864", som er lokalisert utenfor Fedje.
Hva er status for arbeidet med å sikre mot kvikksølvforurensning fra ubåtvraket?

Begrunnelse

Etter forslag fra regjeringen Bondevik II bevilget Stortinget 14,7 mill. kr til undersøkelser ved vraket.
Høyre støttet at det ble bevilget 28 mill. kr ekstra for å gjøre ytterligere undersøkelser ved stortingsbehandling i vårsesjonen, jf. St.prp. nr. 48 (2005-2006) og Innst. S. nr. 155.
Høyre understreket at det ikke er noen tid å miste, og hadde gjerne sett en raskere fremdrift i arbeidet med undersøkelsene. Vraket representerer en trussel for miljøet generelt og tilliten til norsk sjømat spesielt. Det ble derfor også bedt om at Regjeringen senest i forbindelse med budsjettet for 2007 kommer til Stortinget med et forslag til løsning. Så synes ikke å ha skjedd. Dette er bekymringsverdig. Undersøkelser har vist sterkt forurensede områder rundt vraket. Kystdirektoratet vurderer faren for ytterligere forurensing som stor og tilrår at det må settes i gang tiltak for å fjerne forurensningsfaren ved vraket.
Det er ønskelig at statsråden utdyper hva som er blitt gjort fra de ovennevnte 28 mill. kr ble stilt til rådighet til nå, og hva som er arbeids- og tempoplanen for det som skal skje fremover.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I St.prp. nr 48 (2005-2006) fremmet Regjeringen forslag om en tilleggsbevilgning på 28 mill. kr for å dekke kostnader ved ytterligere undersøkelser av vraket av "U-864".

Bakgrunnen for dette forslaget var at Kystverket, også etter at undersøkelsene som ble gjennomført på og ved vraket i 2005, fremdeles manglet viktig kunnskap for å kunne gi en faglig forsvarlig anbefaling om fjerning av forurensningsfaren fra vraket.

De nye undervannsundersøkelsene og -arbeidene på og ved vraket var av et slikt omfang at dette arbeidet måtte lyses ut på anbud i EØS-området. Dette ble gjort så tidlig som praktisk mulig i vår, og parallelt med at bevilgningsforslaget i St.prp. nr. 48 ble fremmet for Stortinget. Kystverket inngikk kontrakt om disse arbeidene medio juli, og etter nødvendige forberedelser startet arbeidene opp i begynnelsen av september.

Det fysiske feltarbeidet ved vraket er nylig avsluttet og Kystdirektoratet karakteriserer dette som vellykket. Geologien i området, bunnens beskaffenhet, den ytre avgrensningen for forurensede sedimenter er nå kartlagt og det er gjort nærmere undersøkelser av selve vraket.

Kystverket er i ferd med å utarbeide en faglig anbefaling om videre håndtering med sikte på å fjerne forurensningsfaren fra vraket, i tråd med avtalt tidsplan. Det er viktig at relevante fagmyndigheter og -miljøer trekkes inn i dette arbeidet, og Kystverket avventer fortsatt viktig elementer i beslutningsgrunnlaget fra relevante instanser.

Basert på dette tar jeg sikte på å legge fram en anbefaling for Stortinget om videre håndtering av vraket "U-864" og fjerning av forurensningsfaren ved Fedje i løpet av vårsesjonen 2007.