Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:114 (2006-2007)
Innlevert: 27.10.2006
Sendt: 30.10.2006
Besvart: 01.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Frå verftsindustrien blir det nå påpeika at det tar altfor lang tid å få papira i orden for utanlandske arbeidarar som trengst og som vil arbeide i Noreg. Flaskehalsen er i politiet, blir det hevda. Regjeringa har sagt at dei vil bidra til å få til auka bruk av utanlandsk arbeidskraft.
Kva konkret vil statsråden gjere for å få ned saksbehandlingstida så raskt som mogleg?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Den store ordretilgangen på nybygg i verftsindustrien har gitt et stort behov for utenlandsk arbeidskraft, og et økende antall søknader om arbeids- og oppholdstillatelser til politiet.

Fra Politidirektoratet har jeg fått opplyst at mange av verftene ligger i små og mellomstore politidistrikter. Store økninger av en bestemt kategori søknader i løpet av en kort tidsperiode vil derfor være meget følbart for politiets behandlingskapasitet.

Saksbehandlingstiden vil være forskjellig i de enkelte politidistrikter, avhengig av hvilket land søkeren kommer fra, og hvilken type tillatelse det søkes om. Det skilles i denne sammenheng mellom to sakstyper; EØS-saker og såkalte tredjelandssaker (utenfor EØS-området). Det er særlig søknader fra borgere fra de såkalte nye EØS-land som Polen, Litauen og Tsjekkia, som må ha tillatelse fra første dag, som har fått økt saksbehandlingstid.

En del politidistrikter er i en aktiv dialog med verfts- og anleggsindustrien. Fra politiets side oppfordres det til at arbeidsgivere/-takere planlegger virksomheten godt, slik at arbeidstillatelse kan være klar når arbeidstaker kommer til Norge. Blant annet kan dette gjøres ved at arbeidstakeren søker fra hjemlandet. Politiet opplever likevel at svært mange arbeidstakere møter opp i politiets ekspedisjoner med forventning om arbeidstillatelser på dagen. Det er også grunn til å anta at Romanias og Bulgarias inntreden i EU fra 1. januar 2007 vil gi økt arbeidsinnvandring til verftsindustrien, med påfølgende ytterligere økning i antall søknader om arbeidstillatelse. Dette vil i så fall medføre økt press på politidistriktenes ressurser.

Jeg vil understreke at politidistriktene prioriterer å holde saksmengden nede, men at det alltid vil ta noe tid å tilpasse ressurssituasjonen. Det er også viktig å være oppmerksom på at politiet ikke bare behandler oppholds- og arbeidstillatelser, men også de øvrige utlendingssaker, som førstegangs arbeids- og oppholdstillatelser, fornyelser, bosettingstillatelser, statsborgersøknader mv. Om politiet skal prioritere en bestemt yrkesgruppe vil dette få konsekvenser for andre søkere. Som varslet i St.prp. nr. 1 (2006-2007) vil det bli vurdert innført målekriterier innen utlendingsfeltet.

Jeg har tillit til at politimestrene i det enkelte politidistrikt følger utviklingen nøye, og foretar de prioriteringer som er nødvendige. Dette vil jeg følge opp i styringsdialogen jeg har med Politidirektoratet.