Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:118 (2006-2007)
Innlevert: 27.10.2006
Sendt: 30.10.2006
Besvart: 06.11.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Det må settes inn strakstiltak for å hindre at Røros kirke skal unngå store råteskader. Det viser seg at storparten av svillene som bærer hele kirken har råtnet opp. Riksantikvaren anbefaler at alle fundamentene skiftes ut. Budsjettet for den restaureringen RA anbefaler er på 72 mill. kr. Restaurering av Røros kirke har tidligere vært en egen post på statsbudsjettet.
Vil statsråden love en slik post igjen og sørge for en umiddelbar avklaring slik at man straks kan sette i gang med tiltak?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Det er Røros kommune som har ansvaret for istandsetting av Røros kirke. Staten har imidlertid over flere år gitt tilskudd til istandsetting av kirken.

På bestilling fra Riksantikvaren la NIKU i 2003 fram en tilstandsrapport. Med grunnlag i denne rapporten utarbeidet Riksantikvaren i samarbeid med kirkevergen en plan for istandsetting av kirken. Arbeidet startet opp i 2004 med midler fra Miljøverndepartementet.

For årene 2004 til 2006 er det bevilget i alt 4,4 mill. kr, fordelt med henholdsvis 2 mill. kr, 1,2 mill. kr og 1,1 mill. kr. Det er på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til eventuelt tilskudd for 2007. Det er foreløpig ikke vurdert konkret oppfølging av den nye tilstandsrapporten som nettopp er fremlagt. Den nye tilstandsrapporten er utarbeidet av selskapet Byggkontroll AS på oppdrag av kirkelig fellesråd på Røros.

I 2005 ble det opprettet en rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebyggene. Norsk kulturminnefond kan også gi tilskudd til verneverdige kirker.

Det har aldri vært egen post for restaurering av Røros kirke på Miljøverndepartementets budsjett. I tildelingsbrev til Riksantikvaren har departementet imidlertid øremerket midler til arbeidet med å sette i stand kirken.