Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:121 (2006-2007)
Innlevert: 27.10.2006
Sendt: 30.10.2006
Besvart: 06.11.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) uttaler mandag 23. oktober til Aftenposten at det kan bli aktuelt å tvinge kommuner til å akseptere vindmølleparker og dermed få kystprofilen sin ødelagt. Samtidig har Direktoratet for naturforvaltning og statsråden Bjørnøy gjort klart at det vil bli et strengere regime i forhold til å bygge hytter, næringsbygg og boliger i strandsonen.
Vil statsråden akseptere tvang i forhold til kommuner som ikke går inn for vindkraftutbygging i sine kommuner?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Vertskommunen er en svært viktig part og sentral høringsinstans i forbindelse med konsekvensutredninger og konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg etter energiloven. Vertskommunens vurderinger av et vindkraftprosjekt vil som hovedregel tillegges avgjørende vekt i konsesjonsmyndighetenes saksbehandling i den grad de ikke er uforenlige med statlig politikk eller helhetlige sentrale energimessige vurderinger.

NVE har i sin konsesjonsbehandling etter energiloven plikt til å foreta helhetlige vurderinger av tiltakene hvor alle fordeler og ulemper veies opp mot hverandre. Landskapsvirkninger, friluftsliv, biologisk mangfold og lokale næringsinteresser er eksempler på noen av disse hensynene. Dessverre vil ikke alltid lokale interesser og hensyn til energipolitikk sett i et nasjonalt perspektiv trekke i samme retning. Større energianlegg som vindkraftverk og overføringsledninger er eksempler på tiltak hvor mange av de negative effektene er lokale, mens nytteeffektene kommer større deler av landets befolkning til gode.

I konsesjonsprosessen legges det betydelig vekt på å redusere negative effekter gjennom tilpasninger av tiltakene for eksempel i form av reduksjon av antall vindturbiner eller ved flytting innenfor et område.

Den nasjonale forsyningssikkerheten er et ansvar som påhviler Regjeringen. Det er konsesjonsmyndighetens oppgave å veie de negative effekter av et vindkraftanlegg opp mot nytten av tiltaket. Det kan derfor oppstå tilfeller hvor NVE ikke ser seg i stand til å følge kommunenes tilråding.