Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:134 (2006-2007)
Innlevert: 01.11.2006
Sendt: 01.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Aftenposten 31. oktober hevder psykiater Leif R. Falkum ar Ahus bevisst bryter lover og regler og psykisk syke blir skadelidende. Han hevder sykehuset trikser med statistikken for å slippe å overføre pasienter til private klinikker, for å spare penger. Han hevder at syke pasienter blir avvist og aldri kommer inn i køen og at det gis for lange frister for behandling. Leder av norsk psykiatrisk forening er, ifølge Aftenposten, kjent med denne praksisen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre pasientenes rettigheter?

Begrunnelse

I Aftenposten den 31. oktober skriver psykiater Leif Roar Falkum en kronikk der han hevder at pasientenes rettigheter krenkes ved Ahus. Han har selv vært en del av systemet da han tidligere var sjef og overlege ved Lillestrømklinikken DPS, men driver nå en privat psykiatrisk poliklinikk. Pasientene, også de med psykiske problemer, har rett til behandling innen visse frister, ifølge pasientrettighetsloven. Dersom fristene ikke overholdes, har pasienten rett til behandling hos private tilbydere av adekvate tjenester i Norge eller i utlandet. Regjeringens erklærte mål er å trappe ned bruken av private tjenesteytere i helsevesenet. Det er rimelig å anta at dette vil føre til lengre pasientkøer til de offentlige tilbudene når kapasiteten der ikke utvides. Det er uforståelig og uakseptabelt dersom denne pasientgruppen skal få et dårligere tilbud pga. Regjeringens motstand mot å benytte seg av tilgjengelige, meget kvalifiserte, ressurser og å frata pasientene muligheten til nødvendig behandling og rehabilitering.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Påstandene som psykiater Leif Roar Falkum kommer med er alvorlige og fordrer at nærmere undersøkelser må gjennomføres.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har, som ansvarlig tilsynsmyndighet med alt helsepersonell og helsevesen i Oslo og Akershus, opprettet tilsynssak mot Akershus universitetssykehus HF på bakgrunn av oppslaget du refererer til. Jeg vil be om resultatet av Helsetilsynets tilsyn så snart det foreligger. Eventuelle tiltak vil bli vurdert etter at jeg har fått forelagt dette resultatet.