Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:139 (2006-2007)
Innlevert: 02.11.2006
Sendt: 02.11.2006
Besvart: 09.11.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I St.prp. nr. 1 legger Regjeringen stor vekt på at NOx-utslippene fra norsk industri og samferdsel skal reduseres. Dette skal blant annet oppnås gjennom at 55 pst. av utslippene skal avgiftsbelegges.
Hvor stor reduksjon i Norges totale NOx-utslipp forventer statsråden at dette og andre tiltak i statsbudsjettet vil medføre?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen har i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak foreslått at det fra 1. januar 2007 innføres en avgift på utslipp av NOx. Avgiften er for 2007 foreslått satt til 15 kr/kg NOx. Det legges opp til at avgiften skal dekke kilder som representerer om lag 55 pst. av de norske NOx-utslippene. Med utgangspunkt i vurderinger som er gjort av mulige tiltak og kostnader ved disse, er det anslått at avgiften vil kunne gi en reduksjon i de årlige NOx-utslippene på opp mot 25 000 tonn.

En reduksjon på 25 000 tonn vil ikke være tilstrekkelig til at Norge overholder NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen innen 2010, jf. vurderingene i St.prp. nr. 1 (2006-2007). Det kan derfor være behov for å øke satsen fram mot 2010 for å sikre overholdelse av utslippsforpliktelsen. Regjeringen vil i senere budsjetter vurdere utvidelse av avgiftsområdet og behov for satsendringer.