Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:143 (2006-2007)
Innlevert: 02.11.2006
Sendt: 03.11.2006
Besvart: 13.11.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvordan stiller statsråden seg til at SAFT-prosjektet går fra å være et prosjekt til å være et permanent senter med tverrsektorielle oppgaver, og når vil avklaring om SAFTs videre drift finne sted?

Begrunnelse

Det såkalte SAFT-prosjektet er et bredt samarbeid mellom offentlige og private aktører som tar sikte på blant annet å forebygge overgrep mot barn. Det er EU-finansiert prosjekt, hvor koordinatorrollen ligger hos Medietilsynet. I tillegg finansieres noe via handlingsplanen om barn og Internett som ledes av Barne- og familiedepartementet, men også via flere andre departementer. Det råder nå stor usikkerhet om hvordan Medietilsynet ønsker å videreføre dette prosjektet. Det har vært stor utskifting av personell, og lite har skjedd det siste halve året. Høyre ønsker en videreføring og videreutvikling av dette samarbeidet og at det blir en ytterligere systematikk og samkoordinering med fokus på FoU, veiledning og tiltak, jf. blant annet Dokument nr. 8:74 (2005-2006) som nå ligger til behandling i justiskomiteen.
Undertegnede er kjent med at Kultur- og kirkedepartementet til nå ikke har gitt signaler om videreføring av dette prosjektet når EU-finansieringen tar slutt. Høyre har merket seg at flere aktører mener at dette bør gå over fra å være et prosjekt til å være et permanent senter med tverrsektorielle oppgaver. Det er behov for at Regjeringen snarlig klargjør hva de ønsker med SAFT fremover da behovet for denne type samarbeid vil øke snarere enn å bli mindre.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: SAFT var i utgangspunktet et internasjonalt prosjekt, hvor det ble drevet opplysningsarbeid for å øke bevisstheten om trygg bruk av Internett og nye medier. Statens filmtilsyn ledet prosjektet. I 2004 løp prosjektperioden ut, men arbeidet i tilsynet ble ikke lagt ned. En ny, toårig prosjektperiode tok til samme år, men denne gang med tilsynet som eneste ansvarlig organisasjon. Prosjektet het NONO, men utad ble det kjente merkenavnet SAFT brukt. I kraft av SAFT/NONO har tilsynet fungert som et nasjonalt koordineringsorgan for arbeidet på trygg bruk-området.

I dag er arbeidet permanent forankret i Medietilsynet. Da Medietilsynet ble opprettet, ble tilsynets arbeid organisert i fire området, hvorav ett har brukertrygghet som hovedansvar. Barn og unges bruk av nye medier er en viktig, integrert del av arbeidet, som også omfatter tilstøtende felt som f.eks. forvaltning av Film- og videogramlova. Stortinget bestemte i 2003 at Medietilsynet skulle lokaliseres til Fredrikstad. Flyttingen av Statens filmtilsyn er i seg selv en tidkrevende prosess, og utskifting av personell stiller bestemte utfordringer knyttet til videreføring av kompetansen.

Bruk av nye digitale medier er en viktig del av barn og unges utvidete medieerfaring og har en naturlig faglig plass i Medietilsynets arbeid med bevisstgjøring av yngre mediebrukere. Å skille ut en del av tilsynets arbeid i et eget senter synes derfor ikke hensiktsmessig. At tilsynet nå har inngått kontrakt med Europakommisjonen om en ny prosjektperiode svekker ikke den permanente karakteren arbeidet nå har, snarere tvert imot. Tilsynet tar fortsatt sikte på å samarbeide med de øvrige aktører på området.

Arbeidet har fortsatt i den krevende omstillingsprosessen tilsynet har vært gjennom det siste halve året, bl.a. ved en rekke skolebesøk med lærere og foreldre. I perioden har også SAFT hatt over 100 presseoppslag, og derigjennom nådd ut med viktig informasjon.