Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:146 (2006-2007)
Innlevert: 03.11.2006
Sendt: 06.11.2006
Besvart: 10.11.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er det, etter statsrådens oppfatning, tilstrekkelig tilbakemelding til Stortinget at et spørsmål omtales i et høringsnotat utsendt fra departementet til en rekke høringsinstanser, og er det denne form for oppfølging statsråden vil legge til grunn ved fremtidig vurdering av enstemmige komitémerknader, eller er det her skjedd en unnskyldelig glipp fra departementets side?

Begrunnelse

I stortingsdebatten 24. oktober 2006 tok undertegnede opp forholdet til departementets oppfølging av finansieringsordningen for skoler som er særlig tilrettelagt for funksjonshemmede, jf. innst. S. nr. 156 (2005-2006).
Statsråden meddelte Stortinget at "[...] vi har til punkt og prikke tilbakemeldt til Stortinget på disse punkt." Statsråden viser til at tilbakemeldingen til Stortinget var et høringsnotat utsendt fra departementet knyttet til høringen på ny friskolelov. Statsråden kan videre meddele at han mener forholdet til offentlige tilskudd til slike skoler er kvittert ut og henviser til en uidentifiserbar sak, men det antas at han mener budsjettet for 2007. I budsjettet omtales imidlertid ikke dette særskilt og det foreligger ingen vurdering eller analyse om verken drifts- eller investeringstilskudd til de 10 skolene særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede elever. Komitémerknaden gjelder ikke bare driftstilskudd til skolene, men det omtales som "offentlig tilskudd". Slikt tilskudd gjelder både til drift og investering. I tillegg ber komiteen om en vurdering av i hvilken utstrekning disse skolene har behov for påkostninger til for eksempel utbygging.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Arne Sortevik, Robert Eriksson, Harald T. Nesvik og Åge Starheim fremmet i vårsesjonen 2006 et privat forslag, jf. Dokument nr. 8:55 (2005-2006):

"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om statlig finansiering av utbygging ved Hopen videregående skole etter søknad, begrenset oppad til 3,6 mill. kroner, i Revidert nasjonalbudsjett for 2006."

Som representanten Anundsen viser til i sitt spørsmål, uttalte Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité følgende i Innst. S. nr. 156 (2005-2006):

"Komiteen viser til at det i dag er 10 såkalte særskilte skoler for funksjonshemmede, rusmisbrukere mv. med til sammen ca. 450 elever. Komiteen vil be departementet komme tilbake til spørsmålet om offentlig tilskudd til disse skolene i forbindelse med statsbudsjettet for 2007."

Jeg viser til innstillingen, hvor det videre heter:

"Komiteen ber departementet i tillegg gi en vurdering av skoler som tilbyr denne type undervisning og deres behov for statlig støtte til for eksempel utbygging. Komiteen mener rusmiddelomsorgen er et spesielt viktig område. Komiteen ber departementet se på skolene i sammenheng med andre departementers områder, som Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet."

I St.prp. nr. 1 (2006-2007) viser Regjeringen til at det for grunnskoler og videregående skoler for funksjonshemmede elever blir dekket driftsutgifter ved statstilskudd etter en normalsats per skoleår, jf. friskoleloven § 6-6. I tråd med dette foreslår Regjeringen i forslaget til statsbudsjett en overslagsbevilgning, jf. kap. 228 post 70 Tilskott til frittståande skolar. Ut fra dette må første del av komitémerknaden - henstillingen til departementet om å komme tilbake til spørsmålet om offentlig tilskudd til skolene for funksjonshemmede i statsbudsjettet - etter min oppfatning anses ivaretatt.

I tillegg ber komiteen departementet gi en vurdering av skolene for funksjonshemmede og deres behov for statlig støtte til for eksempel utbygging. Jeg ønsker å foreta en grundig vurdering av disse skolene i samsvar med komiteens merknad. I notat om forslag til endringer i friskoleloven, sendt på alminnelig høring i oktober 2006, omtales skolene for funksjonshemmede under punkt 8.2.8. Det uttales at det er en rekke forhold rundt disse skolene som bør vurderes nærmere, blant annet forholdet mellom denne typen private "spesialskoler" og den offentlige skolen, tilskuddsordningen, ivaretakelse av den enkelte elevs behov, forholdet mellom behandling og opplæring, bruken av begrepet "funksjonshemmet" mv.

I høringsnotatet varsler departementet at det vil legge frem en egen sak om disse skolene for Stortinget våren 2008. Ut fra dette mener jeg at komitémerknaden også på dette punkt følges opp.