Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:154 (2006-2007)
Innlevert: 06.11.2006
Sendt: 06.11.2006
Besvart: 14.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er grunnen til at fremgangen i arbeidet med rv 2 gjennom Sør-Odal kommune er stoppet opp, og hva kommer samferdselsministeren til å gjøre for å sikre fremgang i saken?

Begrunnelse

Fremgangen i arbeidet med rv 2 gjennom Sør-Odal kommune ser ut til å stoppe opp. Dette er svært uheldig for befolkningen i regionen og det lokale næringslivet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som en følge av en innsigelse fra Statens vegvesen ble kommunedelplan for rv 2 gjennom Sør-Odal behandlet i Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet tok i 2003 innsigelsen til følge og godkjente ikke kommunestyrets vedtak om alternativ sør, men anbefalte at alternativ nord skulle legges til grunn for den videre planleggingen.

I Miljøverndepartementets vurdering ble det påpekt at planleggingen så langt var basert på tofeltsveg og at utvidelse til fire felt vil kreve en ny planprosess og konsekvensutredning. Det ble presisert at en slik utredning ikke behøver å ta opp spørsmålet om valg av hovedtrasé til ny vurdering.

Statens vegvesen har nå startet arbeidet med reguleringsplaner for firefeltsveg på strekningen Nybakk-Kongsvinger. I tråd med reglene etter forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) og Miljøverndepartementets avgjørelsesbrev av 6. oktober 20003, er det utarbeidet et planprogram som skal avklare krav til planinnhold og hvilke problemstillinger som skal utredes. På grunn av at sentrale høringsinstanser, Jernbaneverket og fylkesmannen i Hedmark, hadde innvendinger til forslaget til planprogram, ble programforslaget forelagt Miljøverndepartementet. Det innebærer at Vegdirektoratet som ansvarlig myndighet etter KU-forskriften, ikke kan fastsette planprogrammet før de har mottatt Miljøverndepartementets merknader.

Jernbaneverket krever at det blir foretatt utredninger av konkurranseflaten mellom jernbane- og vegtrafikk med tanke på mulighetene for å satse på utvikling av jernbanetilbudet istedenfor at det bygges ny veg.

Fylkesmannen i Hedmark ved Landbruksavdelingen mener at utvidelsen til firefeltsveg er en så omfattende endring at det må utarbeides fylkesdelplan med tilhørende konsekvensutredning for hele vegstrekningen, og at planprogrammet i tillegg må utdypes på området landbruk med vekt på nasjonale føringer for jordvern.

Både Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet har mottatt en rekke henvendelser med påstander om feil i konsekvensutredningen som lå til grunn for arbeidet med kommunedelplanen, og med krav om en ny planmessig avklaring av trasévalg. Konsekvensutredningen ble godkjent av Vegdirektoratet som ansvarlig myndighet i januar 2000. På bakgrunn av at Miljøverndepartementet ikke har tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til påstandene om feil i utredningsgrunnlaget og behov for ytterligere utredninger av trasévalg, foretar Samferdselsdepartementet som rette fagmyndighet en vurdering av ankepunktene mot foreliggende utredning.

Miljøverndepartementet vil i dialog med Samferdselsdepartementet ta stilling til det forelagte planprogrammet for reguleringsplaner med konsekvensutredning for firefeltsveg, når Samferdselsdepartementets vurderinger av påstandene om feil i utredningene er gjennomført.