Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:157 (2006-2007)
Innlevert: 06.11.2006
Sendt: 07.11.2006
Besvart: 09.11.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Ei sterkt voldsutsatt kvinne har fått ene foreldreansvar for felles barn. Far har besøksforbud både i forhold til mor og barn, men er imidlertid tilkjent rett til samvær med barnet hver 14. dag under tilsyn. Dette tilsynet må den voldsutsatte kvinnen betale. Det krenker all rettsfølelse at en voldsutsatt skal pålegges utgifter en voldsutøver selv utløser. Det er derfor behov for regler som hindrer at dette kan skje.
Vil statsråden ta initiativ til at slike regler blir etablert?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: I forbindelse med en samværssak etter barneloven kan retten sette vilkår for gjennomføringen av samværet. Et slikt vilkår kan for eksempel være at det skal være en tilsynsperson til stede under samværet. I forarbeidene (Ot.prp. nr. 56 (1996-97) side 66) framheves det som viktig at retten før tilsyn fastsettes, vurderer om det er mulig å finne en person som er villig til å påta seg oppdraget. Dette begrunnes med at følgen ellers kan bli at samværet ikke kan gjennomføres.

Etter dagens regelverk har ikke retten myndighet til å pålegge noen å sørge for at det oppnevnes en tilsynsperson. Det offentlige kan i dag heller ikke pålegges å dekke utgiftene til tilsyn. Dersom det ikke finnes en egnet tilsynsperson, eller midler til å dekke utgiftene til tilsynet, vil følgen være at samværet ikke kan gjennomføres. Det følger klart av at tilsynet er et vilkår for samvær. Det følger også av forarbeidene til barneloven at alle utgifter i forbindelse med samvær skal dekkes av samværsforelderen med unntak av reisekostnader som skal deles mellom foreldrene. Det er derfor ikke slik at det er bostedsforelderen som skal dekke utgiftene til tilsyn. Jeg er enig med representanten at ville være helt urimelig og i strid med den alminnelig rettsfølelse dersom en voldsutsatt skal pålegges utgifter en voldsutøver selv utløser.

1. januar 2007 trer de siste endringene Stortinget vedtok i mars i år i barneloven i kraft. Dette gjelder blant annet den bestemmelsen i barneloven § 43 som fastsetter at retten i særlige tilfelle kan pålegge departementet å oppnevne tilsynsperson i forbindelse med samvær. En slik form for tilsyn er begrenset til særlige tilfeller og situasjoner hvor det kun er aktuelt med sterkt begrenset samvær. Etter lovendringen vil det offentlige dekke kostnadene i forbindelse med tilsynet, i de særlige tilfellene hvor retten pålegger det offentlige å oppnevne tilsynsperson. Det vil bli satt av penger til dette på budsjettet.

Forslag til forskrift om oppnevning av tilsynsperson, utøving av tilsynet og godtgjørelse for dette er nå på høring, med høringsfrist 1. desember 2006. Departementet foreslår i forskriften at ansvaret legges til den statlige regionale familievernmyndigheten.

For å sikre at samvær med offentlig oppnevnt tilsynsperson får et omfang som er i tråd med intensjonene for bestemmelsen, framgår det av forskriftsutkastet at pålegget om å oppnevne tilsynsperson kan omfatte inntil 16 timer samvær pr. år. Ordningen utelukker ikke at en offentlig instans frivillig medvirker til en mer omfattende tilsynsordning.