Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:168 (2006-2007)
Innlevert: 07.11.2006
Sendt: 08.11.2006
Besvart: 13.11.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden i langt større grad enn i dag vurdere å la private analysere DNA, i en situasjon hvor analysekapasiteten er sprengt og ikke kan påregnes redusert uten hjelp i en overgangsfase?

Begrunnelse

7. november 2006 ble rapport fra politidirektøren overlevert Justisdepartementet fra DNA-prosjektet. Departementet har lovet en redegjørelse i forbindelse med oppfølgingen av denne rapporten. Punkt 7.1.2 i denne "Vurdering av private aktører. Konkurranseutsetting" bærer slik jeg ser det mest preg av å være et bestillingsverk og drøfter i liten grad hensynene for å slippe til flere aktører som kan bidra til raskere analyse enn i dag, noe brukerne av tjenestene har etterlyst. I tillegg bærer rapporten preg av at man har inntatt et standpunkt på forhånd i forhold til drøftelsen av tillit til rettssystemet ved at flere alternative miljøer slippes til. Undertegnede er eksempelvis kjent med at brukerne av tjenestene i liten grad har blitt involvert i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten, noe Høyre forutsetter blir gjort i forbindelse med departementets videre behandling. I tillegg er det grunn til å tro at utfordringene knyttet til å foreta en sammenslåing av analysetjenester underslås i forhold til behovet for å nytte andre miljøer til å avhjelpe en i dag altfor lang saksbehandlingstid.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oppdraget om hvordan en utvidelse av DNA-registreringen i strafferettspleien skal organiseres og finansieres ble gitt Politidirektoratet 28. april 2006. Departementet bestilte en bred gjennomgang av måter å organisere DNA-analyser på, herunder bruk av private leverandører. Jeg fikk overlevert utredningen og Politidirektoratets anbefalinger tirsdag 7. november. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke vil trekke noen konklusjoner på dette stadium. Men jeg mener klart at arbeidsgruppen som har utredet spørsmålet har gjort et solid stykke arbeid. Utredningsarbeidet har vært ledet av en politimester. Påtalemyndigheten er ved siden av politiet hovedbruker av disse tjenestene og har vært medlem av arbeidsgruppen. I tillegg har Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo deltatt i arbeidsgruppen. Justisdepartementet vil i samarbeid med berørte departementer og etater nå gå gjennom utredningen og Politidirektoratets anbefalinger og bli enige om den videre behandling av forslaget.

Jeg tar sikte på å fremme en proposisjon før nyttår med de nødvendige lovendringer for å forberede økt bruk av DNA-prøver. Økt bruk av DNA vil bidra til å oppklare mer kriminalitet.