Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:172 (2006-2007)
Innlevert: 08.11.2006
Sendt: 09.11.2006
Besvart: 16.11.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hva er grunnen til at Østfold fylkeskommune har fått en nedgang fra 18,3 til 17,73 mill. kr i midlene til fylkeskommunens til regional utvikling og Interreg når de samlede bevilgningene er økt med 98 mill. kr?

Begrunnelse

Bevilgningene til regional utvikling og interreg-programmer i fylkeskommunene viser betydelige variasjoner. De laveste bevilgningene i 2006 har Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold, alle med 5,4-7 mill. kr til fylkeskommunene. Østfold har i tillegg bevilgninger til Interreg. De fylker som har de største bevilgningene, er Nordland med en samlet bevilgning på 220 mill. kr, Troms med 134 mill. kr og Finnmark med nær 115 mill. kr.
For 2007 er det foreslått en samlet bevilgning på 1207 mill. kr, 98 mill. kr mer enn for 2006. Fordelingen av midlene viser at Nordland får en økning på 11 mill. kr til 221 mill. kr, altså en sterkere økning enn den samlede bevilgningen til Vestfold og Oslo. For Troms foreslås en økning på 12 mill. kr, til 145 mill. kr.
For Østfold gir forslaget en økning i de regionale midlene til fylkeskommunene, utenom Interreg, fra 7 mill. kr til 9,28 mill. kr, mens det foreslås en engangbevilgning til Interreg, slik at den samlede bevilgningen i 2007 blir 0,6 mill. kr lavere enn i 2006.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I St.meld. nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken slår Regjeringen fast at de særskilte distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene fremdeles i all hovedsak skal nyttes til å fremme en positiv utvikling innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Samtidig ser Regjeringen et behov for en noe sterkere regionalpolitisk innsats for å fremme nyskaping, innovasjon og utnyttelse av potensialene i næringsmiljø i regioner også utenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

I statsbudsjettet for 2007 foreslår Regjeringen at den fylkesvise fordelingen av midler til regional utvikling i første rekke skal gjøres ut fra vekting av folketall i ulike soner i det distriktspolitiske virkeområdet. Konsekvensen av dette er at fylker med mange kommuner og et stort folketall innenfor det distriktspolitiske virkeområdet får størst uttelling i form av tildelt bevilgning.

Noen midler blir også fordelt etter skjønn for å møte omstillingsutfordringer, til påfylling av kommunale næringsfond og til Interreg. Hvis en holder disse midlene utenfor, vil alle fylkene, inkludert Østfold, få en påplussing i bevilgningen i 2007.

I prosentvis andel av objektivt fordelte midler er det de mest sentrale fylkene og Agderfylkene som får den største økningen. Bakgrunnen er Regjeringens forslag om å øke minstesummen til hvert fylke fra 5,64 mill. kr i dag til 8 mill. kr i 2007. Denne økningen skal bedre grunnlaget for at alle fylkeskommuner skal kunne bidra til regionalt utviklingsarbeid i sine områder, også i de sentrale strøk av landet.

Denne økningen gjelder også Østfold som i forslaget får 2,36 mill. kr ekstra i objektiv tildeling. I tillegg er det foreslått en skjønnstildeling på 8,45 mill. kr til Interreg og 1,30 mill. kr til kommunale næringsfond til Østfold fylkeskommune.

Årsaken til at tabellen viser at Østfold totalt sett får en nedgang i 2007 er en teknisk endring i fordelingen. Interreg er sjablonmessig fordelt likt på deltakerfylker i ulike programmer. Tidligere har midler til Interreg blitt synliggjort på sekretariatsfylker. I realiteten er det en økning til Interreg for Østfold, da det opprettes et nytt program Skagerrak/Kattegat med 20 mill. kr i friske midler. Østfold er et av 8 deltakerfylker i dette programmet. Bevilgningene til de andre programmene holdes på samme nivå som inneværende programperiode.