Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:188 (2006-2007)
Innlevert: 10.11.2006
Sendt: 13.11.2006
Besvart: 17.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er det samferdselsministeren som har instruert Vegvesenet til å utrede minst ett alternativ til det lokale initiativet om en Oslopakke 3?

Begrunnelse

Oslopakke 3 er et tverrpolitisk samarbeid mellom Oslo og Akershus som har foregått over lang tid. En tverrpolitiske sammensatt styringsgruppe har greid det utrolige, nemlig å komme frem til en enstemmig innstilling som svar på de store samferdselsutfordringene i hovedstadsregionen.
Nesten 53 mrd. kr skal brukes over 20 år til veger og til et bedre kollektivtilbud i hovedstadsområdet. Bilistene skal betale det meste av regningen.
Ifølge NRK Østlandssendingen den 9. november varsler utbyggingsdirektør Lars Aksnes omkamp. Dette er svært uheldig ettersom man har kommet til tverrpolitisk enighet om et svært godt alternativ.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Oslopakke 3 er en svært omfattende pakke med prosjekt og tiltak for i overkant av 53 mrd. kr. Denne Regjeringen følger opp arbeidet som ble startet av forrige regjering, også etter påtrykk fra Stortinget, om å kvalitetssikre store samferdselsprosjekter bedre i en tidlig fase, såkalt KS1. Styring av statlige investeringer og kvalitetssikring av store investeringer i en tidlig fase er omtalt for Stortinget både i Gul bok 2005 (s. 99-100) og i Gul bok 2006 (s. 99). Styring av store investeringsprosjekt innenfor samferdselssektoren er senest omtalt for Stortinget i St.prp. nr. 1 (2006-2007) s. 133-134. Dette gjelder alle store prosjekter, uavhengig av om det gjelder Oslo eller andre steder i landet. Jeg er oppmerksom på situasjonen vedrørende Oslopakke 3, men kan ikke se noen grunn til at prosjektet ikke skal underlegges ordinær kvalitetssikring.

Statens vegvesen Region Øst har på oppdrag fra lokale myndigheter, foretatt en foreløpig virkningsberegning av forslaget til Oslopakke 3. Dette arbeidet viser at Oslopakke 3 vil holde tritt med trafikkveksten, men at det fortsatt vil være køer. Andelen som reiser kollektivt vil være omtrent som i dag.

Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke fått Oslopakke 3 til behandling, men Regjeringen har så langt stilt krav til hvordan den faglige prosessen skal kjøres slik at saken er godt nok opplyst før Regjeringen kan behandle den, og deretter legge den frem for Stortinget.

Det er etatene (Vegdirektoratet og Jernbaneverket) som skal utarbeide et faglig grunnlagsmateriale for KS1. Et slikt arbeid er allerede satt i gang. Etter min vurdering må en KS1-prosess kunne gi svar på om Oslopakke 3 på den mest effektive måten kan ivareta de målsettingene som er satt for transportpolitikken i hovedstadsområdet.

Jeg ønsker ikke å overstyre den faglige vurderingen Vegdirektoratet har gjort om at en rushtidsavgift er et element som vurderes i en KS1-prosess for Oslopakke 3.

Hvilke hovedløsninger som velges og hvilke samferdselsprosjekter som skal gjennomføres, vil til syvende og sist uansett være en politisk vurdering. Regjeringen tilrettelegger for at prosessen blir så god og grundig som mulig, slik at saken blir tilstrekkelig opplyst.

Jeg minner også om Riksrevisjonens gjennomgang av Oslopakke 2. Riksrevisjonen har her kommet med kritikk fordi den faglige oppfølgingen og statlige styringen ikke har vært god nok. Saken behandles for tiden i kontroll- og konstitusjonskomiteen.