Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:203 (2006-2007)
Innlevert: 15.11.2006
Sendt: 16.11.2006
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 23.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Konfliktrådet er et viktig supplement til den ordinære strafferettspleien, og kan være en hensiktsmessig reaksjonsform mot unge som for første gang begår lovbrudd.
Vil justisministeren vurdere at man får dekket alle faktiske kostnader når man møter som fornærmet i konfliktråd?

Begrunnelse

I Aftenposten mandag 13. november 2006 kan en lese om store butikkjeder som bruker mye tid på å møte butikktyver i Konfliktrådet. Dette har en ikke uvesentlig kostnad for de som driver næring. Butikkjedene ønsker nå å få dekket de faktiske utgiftene som de har ved å møte til megling. Resultatet er at flere kjeder ikke lenger ønsker å bruke Konfliktrådet, men velger å satse på politi og rettsvesen. Dette er svært uheldig, da det er en bred enighet om at en ønsker å få flere saker med svært unge lovbrytere behandlet i konfliktrådene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen er svært opptatt av å etablere gode alternative reaksjonsformer overfor unge lovbrytere. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom oppfølgingen av St.meld. nr. 20 (2005-2006), om alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere. Mekling i konfliktråd har vist seg å være en reaksjonsform som er meget godt egnet overfor denne gruppen. I tillegg til å løse en aktuell konflikt, har deltakelse i konfliktrådsmekling en viktig forebyggende effekt. Mekling er en effektiv og rimelig måte å løse konflikter på, og det er derfor Regjeringens målsetting at antallet saker som mekles i konfliktråd i Norge økes ytterligere i løpet av de nærmeste år. Regjeringen vil vurdere om det i saker med mindreårige lovbrytere skal bli obligatorisk for påtalemyndighetene å overføre saken til konfliktrådet for vurdering av om saken er egnet for mekling.

En ordning hvor fornærmede gis full dekning av alle kostnader i forbindelse med meklingen ville bryte med de prinsipper konfliktrådsmekling bygger på. Mekling i konfliktråd er et tilbud som to eller flere parter kan benytte for å få bistand til å løse sin konflikt på en effektiv og rimelig måte. Deltakelse skal være frivillig og gratis. Meklere finnes i alle kommuner, slik at reiseutgifter eller tidsbruk ikke skal medføre ulemper for parter som ønsker å benytte seg av tilbudet.

I et oppslag i Aftenposten 13. november i år gir representanter fra handelsnæringen i Norge uttrykk for et ønske om en økonomisk kompensasjon for å møte i konfliktrådene. Det vises til en økende tidsbruk for deltakelse i konfliktrådene.

Det er av de samme grunner som nevnt ovenfor heller ikke aktuelt å gå inn på en slik kompensasjonsordning, en ordning som særlig ville stride mot den avtalefrihet som skal tilligge partene i en konfliktrådsmekling. Dette vil også kunne rokke ved meklerens nøytrale posisjon.

Handelsnæringen har i mange år, ved å stille opp til mekling i konfliktråd, bidratt til at unge førstegangs lovbrytere har fått en anledning til å gjøre opp for seg på en skikkelig måte, uten at det har endt med en plett på rullebladet for den unge. Denne innsatsen har vært av stor betydning for mange unge, og jeg håper at handelsnæringen er sitt ansvar bevisst og også i fremtiden vil stille opp og bidra til at denne vellykkede måten å løse konflikter på kan videreføres.

Av alle saker som mekles i konfliktråd ender 90 pst. med en avtale mellom partene. I naskeri/tyveri-saker består avtalen gjerne av at gjerningspersonen betaler en økonomisk erstatning til fornærmede, eller at økonomisk tap kompenseres ved arbeid. Ved forhandling om slike avtaler kan blant annet tapte lønnskostnader for den tiden som går med til å møte i konfliktrådet tas med i vurderingen.

Det er fra konfliktrådenes side stor vilje til å tilrettelegge den praktiske gjennomføring av meklinger slik at handelsnæringens interesser ivaretas. Blant annet gjennomfører mange konfliktråd i dag mekling i handelssentrenes lokaler, slik at tidsforbruket blir minimalisert. Et annet alternativ kan være å samle flere ungdommer til et felles meklingsmøte.