Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:209 (2006-2007)
Innlevert: 16.11.2006
Sendt: 16.11.2006
Besvart: 23.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Ulykker mellom elg og bil på E6 gjennom Ullensaker og Eidsvoll har økt kraftig. En kollisjon ved en av de åpne elgslusene i Eidsvoll krevde nylig nok et menneskeliv. En er kjent med Vegvesenets planer for å hindre elgkollisjoner når den nye E6 står ferdig om 5 år.
Hvilke forebyggende strakstiltak vil statsråden i mellomtiden iverksette på denne strekningen for å hindre flere ulykker og at flere menneskeliv går tapt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I perioden 1996-2005 har det skjedd 128 personskadeulykker på E6 på strekningen Hovinmoen (Jessheim) til Minnesund. 15 av disse er kollisjoner med elg. I disse 15 ulykkene er 3 personer blitt drept, 1 person er blitt alvorlig skadd og 20 lettere skadd. Påkjørsler av elg er således et stort problem på denne strekningen.

Hele strekningen mellom Hovinmoen og Minnesund går gjennom et viktig beiteområde for elgstammen i området. Et viktig trafikksikkerhetstiltak på denne strekningen har derfor vært å etablere elggjerder på begge sider av vegen. Da denne vegstrekningen ble bygget på slutten av 1980-tallet og tidlig på 1990-talet var trafikken langt mindre, og behovet for elgkryssing av vegen ble løst ved etablering av elgsluser på flere punkter langs E6. I tillegg eksisterer det andre kryssingsmuligheter for elg, blant annet ved Eidsvolltunnelen, ved flere spesielle elgbruer over vegen, og under E6 der det er bygget vegbruer.

I dag er det 10 elgsluser på strekningen der elgen kan krysse vegen i samme plan som biltrafikken. I sju av disse slusene er det belysning. Tre av slusene ligger imidlertid så langt fra strømnettet at disse ikke er opplyst. Statens vegvesen har vurdert kostnadene av å etablere en tilknytning til strømnettet som for store i forhold til den sikkerhetsgevinst en kan forvente av et slikt tiltak. Det var tidligere i høst en elgpåkjørsel ved en av disse elgslusene, der en person omkom.

Alle slusene er godt skiltet og er utstyrt med refleksbånd. Dette gir en god varsling til bilistene, men det er allikevel et faktum at det i mørket kan være svært vanskelig å oppdage kryssende vilt i tide i de slusene som ikke er opplyst.

Når ny 4-felts E6 mellom Gardermoen og Dal står ferdig om 3-5 år vil all elgkryssing bli kanalisert til spesielle kryssingssteder enten over eller under vegen. Det er planlagt 3 slike på strekningen Hovinmoen til Dal, og 8 på strekningen Dal-Minnesund (inklusiv passasjemuligheter under vegbruer).

For å redusere risikoen for at det skjer flere dødsfall i forbindelse med elgulykker på denne strekningen fram til ny E6 står ferdig vil Statens vegvesen innkalle viltnemndene i Eidsvoll og Ullensaker, samt Fylkesmannens miljøvernavdeling til et møte for å vurdere hva som kan gjøres av enkle midlertidige tiltak. Aktuelle tiltak kan være å stenge enkelte av de slusene som ikke er opplyst, eventuelt legge opp midlertidig belysning eller andre tiltak som har til hensikt å gjøre elgslusene sikrere.