Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:213 (2006-2007)
Innlevert: 16.11.2006
Sendt: 17.11.2006
Besvart: 23.11.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil statsråden sørge for at Snøheimvegen i Oppland blir bevart og holdt åpen for regulert ferdsel hele eller deler av året også etter at Forsvaret har avhendet eiendommen?

Begrunnelse

Verneformålet ved vernet av Dovrefjell/Sunndalsfjella Nasjonalpark er å bevare villreinstammen i området. Ifølge villreinutredningen er det i området rik tilgang på sommerbeite. Miljøverndepartementet har godkjent videre drift av turisthytta Snøheim. Veien som fører frem til denne hytta bidrar ikke bare til å sikre og forenkle videre drift, den bidrar også til lavere belastning andre steder i fjellet fordi trafikken kanaliseres inn i området via denne veien. Soria Moria-erklæringen har formuleringer om å vektlegge friluftsliv, bærekraftig bruk og skjøtsel og ikke minst lokale bidrag til forvaltningen av landets verneområder. I tillegg er det jo grunn til å vise til at Regjeringen hevder å legge vekt på å lytte til lokalbefolkningen i slike saker. Når det er samlet inn 5 500 underskrifter til støtte for å holde veien åpen, er det jo mange som ville kalle det et klart signal om hva lokalbefolkningen ønsker.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Stortinget vedtok utbygging av Regionfelt Østlandet (RØ) i 1999. Samtidig ble det vedtatt at Hjerkinn Skytefelt skulle legges ned som følge av etableringen. Siktemålet er at området i framtida skal inngå i det utvidede vernet av Dovrefjell, med status som nasjonalpark og landskapsvernområde.

All militær aktivitet i skytefeltet skal avsluttes innen utgangen av 2008. Gjeldende planer for tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt innebærer at det meste av anlegget skal være fjernet innen utgangen av 2012, og avslutning av prosjektet er forutsatt innen 2020.

I forbindelse med planleggingen av nedleggelsen, har man drøftet hva som skulle skje med Snøheim og veien fra Hjerkinn og inn mot den gamle turisthytta fra like etter krigen. Etter en lang og omfattende behandlingsrunde har Miljøverndepartementet i brev av 3. mars 2005 bestemt at Den Norske Turistforening (DNT) på gitte vilkår skal få overta Snøheim og gjenreise den som turisthytte i egen regi. En viktig forutsetning for dette er at veien inn til Snøheim skal fjernes. Dette vil være ett av flere viktige tiltak for å kunne restaurere skytefeltet som naturområde og dermed være et viktig bidrag i arbeidet med å sikre gode levevilkår for villreinstammen i området. Det er særlig viktig å reetablere Hjerkinnområdet som et viktig vinter- og kalvingsområde for villreinen. Som kjent har Norge et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen i Norge.

Jeg har registrert den lokale underskriftskampanjen for å beholde veien. Dette lokale ønsket var kjent for Miljøverndepartementet allerede da saken ble behandlet i 2005. Etter min oppfatning foreligger det ikke nye opplysninger i saken som skulle tilsi at den beslutningen som ble gjort under Bondevik II-regjeringen bør revurderes.

Jeg vil understreke at fjerning av veien ikke innebærer at området ikke fortsatt skal kunne nyttes i friluftssammenheng. Vi snakker her om et flott naturområde som på tross av skytefeltet har store opplevelseskvaliteter. Jeg tror fjerning av veien ikke vil gjøre opplevelsen mindre. Jeg kan heller ikke se at opprettholdelse av veien skulle være eneste muligheten for å kanalisere fottrafikken inn i området.