Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:218 (2006-2007)
Innlevert: 20.11.2006
Sendt: 20.11.2006
Besvart: 24.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): T O Slettebøe AS er en maskinforretning i Kristiansand som har bygget, solgt og sertifisert kassebil- og lastebilmonterte personlifter siden 70-tallet. Dette er biler som primært brukes av e-verk, kraftselskap og installasjonsfirmaer for vedlikehold av vei- og tunnelbelysning. Dette er åpenbart spesialkjøretøy som ikke brukes til godstransport.
Vil statsråden gå igjennom klassifiseringsregime slik at denne type biler ender opp i klasse 365 og fritas for engangsavgift?Begrunnelse

Dette er også biler som rammes meget hardt av Regjeringens avgiftsomlegging for biler mellom 3,5 og 7,5 tonn.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser først til at lastebiler over 7 500 kg ikke omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner mv. Når det gjelder lastebiler mellom 3 500 og 7 501 kg, har Regjeringen foreslått at heller ikke denne gruppen skal betale engangsavgift dersom nærmere bestemte krav til godsrom/lasteplan er oppfylt, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Lastebiler med godsrom/lasteplan med lengde over 300 cm og bredde over 190 cm vil etter forslaget være fritatt for engangsavgift. For de som ikke oppfyller kravene vil engangsavgift bli ilagt med 22 pst. av personbilavgiften. Finanskomiteen har i sin innstilling til budsjettet for 2007 støttet forslaget.

Representanten viser til klasse 365. Jeg antar at det siktes til Vegdirektoratets kjøretøykoder. Denne klassifiseringen ligger under Samferdselsdepartementets ansvarsområde og det er vegmyndighetene som kan svare på spørsmål om klassifisering av nevnte kjøretøy.

Kjøretøykode 365 har for øvrig ingen sammenheng med hvilke kjøretøy som er fritatt for engangsavgift. Jeg viser til det jeg allerede har sagt om hvilke lastebiler som er omfattet av engangsavgiften. Det er videre oppstilt ulike fritak for engangsavgiften som framgår av Stortingets årlige avgiftsvedtak § 6. Det er hittil ikke funnet grunnlag for å frita kjøretøy som representanten nevner fra avgiften. En vurdering av dette vil i så fall måtte foretas i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene og vedtas av Stortinget.