Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:236 (2006-2007)
Innlevert: 23.11.2006
Sendt: 24.11.2006
Besvart: 01.12.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Aftenposten 23. november 2006 fremkommer det at svært mange departementer og etater ikke følger anbudsregler ved innkjøp.
Hva vil statsråden konkret gjøre for at anbudsreglene blir fulgt opp i fremtiden?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Riksrevisjonen har nylig kommet med sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005. Rapporten peker på at det fremdeles er en rekke brudd på regelverket for offentlige innkjøp. Dette er svært uheldig, og jeg har derfor allerede grepet fatt i problemet.

Jeg har sendt ut brev til alle departementene der jeg ber dem om å ha større oppmerksomhet på etterlevelse av regelverket ved egne innkjøp og at de sørger for at deres underliggende etater også gir innkjøpsreglene større oppmerksomhet. Jeg ber alle departementene om å se på de interne rutinene for å vurdere om disse kan forbedres, og oppfordrer dem til å sørge for å vedlikeholde og videreutvikle den interne kompetansen på reglene. Generelt ber jeg dem vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre etterlevelse av innkjøpsreglene, og å følge opp at underliggende etater gjør det samme.

Internt i eget departement har jeg også satt i gang tiltak. Vi forbedrer nå interne rutiner for hvordan man skal gå frem ved offentlige innkjøp, for på denne måten å heve oppmerksomheten og sikre kvaliteten på de innkjøpene som foretas.

I tillegg til disse tiltakene vil jeg nevne at Regjeringen tidligere i år har fått vedtatt et fornyet og forbedret regelverk for offentlige innkjøp. De nye reglene skal etter planen tre i kraft fra nyttår. I forbindelse med dette har vi utarbeidet en ny og omfattende veileder. Denne vil komme ut i trykket versjon ved juletider, og vil i tillegg ligge tilgjengelig på Internett i en elektronisk versjon som stadig skal holdes oppdatert. Veilederen vil være et godt verktøy og skal gjøre det lettere for hver enkelt innkjøper å følge innkjøpsreglene.