Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:239 (2006-2007)
Innlevert: 24.11.2006
Sendt: 24.11.2006
Besvart: 01.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I den siste tiden er det fremkommet en rekke eksempler på at forsikringsselskaper nekter kunder forsikring. Siste eksempel var en 12 år gammel jente der foreldrene ble nektet å kjøpe barneforsikring fordi barnet hadde "lærevansker". Andre eksempler er kreftpasienter som er erklært friske som like fullt nektes uføreforsikring. Det ser ut til å være en tiltakende tendens til at forsikringsselskap "sorterer" kunder.
Vil statsråden ta et initiativ overfor bransjen for å hindre en slik utvikling?

Begrunnelse

Gjennom flere eksempler den siste tiden, er det grunn til å stille spørsmål ved forsikringsbransjens sorteringspraksis av kunder. Følgende kan illustrere saken:

- 12 år gammel jente nektes barneforsikring pga. "lærevansker"
- Et friskt barn som var for tidlig født nektes barne- og ungdomsforsikring. Forsikringsselskapet er uinteressert i en legeerklæring på at barnet er friskt.
- Gutt på 7 år nektes barneforsikring fordi han har språkproblemer.
- Mann 19 år, som arbeider som murer, nektes å tegne uføreforsikring fordi han har ADHD.
- Mann på 28 år som ble erklært frisk fra en kreftsykdom for 12 år siden nektes uføreforsikring.

Forsikringsselskapene definerer i stor grad selv hva som er saklig grunn til avslag.
I forhold til medisinske spørsmål oppleves dette som problematisk i forhold til forsikringskundene, noe også forbrukermyndighetene har vært opptatt av. Vi kan ikke være tjent med en situasjon der selskapene står helt fritt til å forsikre kun der risikoen er liten nok.
En mulig måte å bøte på den beskrevne situasjon kan være å gi åpning for en klageadgang til en nøytral instans i slike forhold.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Forsikringsavtaleloven, som hører inn under Justisdepartementet, regulerer forsikringsavtaler. Lovens del B gir nærmere regler for avtaler om personforsikring, det vil si livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Jeg besvarer derfor dette spørsmålet i samråd med Justisdepartementet.

Jeg har fått opplyst at Justisdepartementet for tiden forbereder forslag til endringer i forsikringsavtaleloven som vil ha betydning for de spørsmålene stortingsrepresentant Hans Olav Syversen reiser. Det gjelder oppfølging av to sett utkast til regler som har vært på høring; dels en regulering av forsikringsselskapers adgang til innhenting og bruk av helseopplysninger, foreslått i NOU 2000:23, og dels regler om at forsikringsselskaper ikke uten saklig grunn skal kunne nekte en person forsikring på vanlige vilkår. Det sist nevnte forslaget ble sendt på høring fra Justisdepartementet i brev 31. mai 2005 med høringsfrist 15. september 2005.

Lovforslagene i høringsbrevet 31. mai 2005 gikk ut på følgende:

- Forsikringsselskaper skal ikke uten saklig grunn kunne nekte en person forsikring på vanlige avtalevilkår

- Avslag på forsikring skal begrunnes

- Forhold som loven forbyr selskapet å kreve opplyst, kan ikke begrunne avslag på forsikring

- Avslag på forsikring skal etter loven kunne bringes inn for Forsikringsskadenemnda.

Justisdepartementet har opplyst at de tar sikte på å fremme proposisjon om ovennevnte i 2007.

Lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet §§ 7-6 og 7-7, som hører under Finansdepartementet, setter også rammer for forsikringsselskapenes bruk av premier og forsikringsvilkår. Forsikringsselskapene skal benytte premier som står i rimelig forhold til den risiko som overtas og i forhold til selskapets økonomi, jf. § 7-6 første ledd. Formålet med bestemmelsen er først og fremst å påse at premiene gir forsikringsselskapet tilstrekkelig sikkerhet for å oppfylle de inngåtte forsikringsavtaler. Skulle forbudet mot å nekte å inngå avtaler føre til at selskapene inngår forsikringsavtaler med urimelig høye premier sett i forhold til det risikoen tilsier, vil Kongen etter § 7-6 fjerde ledd kunne forby en slik praksis. Det vises til omtale av dette i Ot.prp. nr. 42 (1986-87) s. 131.

Jeg kan ikke ta stilling til enkeltspørsmål. Lovendringer som Justisdepartementet nå forbereder, vil imidlertid sette klarere grenser for forsikringsselskapenes adgang til å nekte forsikring.