Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:242 (2006-2007)
Innlevert: 24.11.2006
Sendt: 27.11.2006
Besvart: 04.12.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Vil statsråden ta initiativ til overgangsordninger slik at elever som er i gang med hjelpepleierutdanningen, men som må ta en pause i skoleåret 2007/2008, får fullført denne?

Begrunnelse

Det tidligere hjelpepleierfaget går ved innføring av Kunnskapsløftet over til å bli et helsearbeiderfag. Det vil ikke bli gitt noe tilbud om VKII hjelpepleie/automasjon etter skoleåret 2007/2008. Dette innebærer at elever som må avbryte VKII hjelpepleie eller VKII-automasjon i skoleåret 2007/2008 aldri vil få fullført sin utdanning.
Det finnes i dag ingen overgangsordninger i forhold til Reform 94 og Kunnskapsløftet. Hvis en elev ved graviditet velger å ta et år fri fra skolen for eksempel for å kunne føde og ta seg av sitt barn, så vil hun miste retten til å bli hjelpepleier. I stedet vil hun få tittelen "helsearbeider". En mulig løsning vil kunne være å få regionsvise ordninger med nettbasert undervisning og noen samlinger (såkalt "blended learning").

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Bestemmelser om innføringstakten av Læreplanverket for Kunnskapsløftet og overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet ble, med virkning fra 1. august 2006, fastsatt i forskrift til opplæringsloven. Utkast til bestemmelsene hadde vært på bred høring før fastsettingen.

I samsvar med overgangsreglene tok skolene i bruk Læreplanverket for Kunnskapsløftet på Vg1 høsten 2006. De skal videre bruke de nye læreplanene på Vg2 fra høsten 2007 og på Vg3 fra høsten 2008. Dette betyr at skolene ikke selv kan velge når overgangen skal skje. De kan heller ikke fortsette å gi tilbud om ordinær videregående opplæring i samsvar med læreplanene for Reform 94 etter at Kunnskapsløftet har trådt i kraft.

En elev som nå går på et Reform 94-kurs det siste året slikt kurs tilbys, og som velger å ta en pause et år, vil ikke kunne få tilbud om å fullføre sin opplæring etter Reform 94-planene, fordi skolen ikke har slik opplæring lenger. Vedkommende beholder sin rett til å fullføre videregående opplæring, men må gjøre det etter de læreplaner som gjelder på det tidspunkt vedkommende kommer tilbake.

Selv om de gamle utdanningstilbud nedlegges, vil det imidlertid være mulig å fremstille seg til eksamen etter gamle planer på et seinere tidspunkt. De siste fristene her er:

- våren 2008 for fag knyttet til grunnkurs i Reform 94

- våren 2009 for fag knyttet til VKI i Reform 94

- våren 2010 for fag knyttet til VKII i Reform 94.

Dette betyr at selv om det ikke lenger skulle være tilgang til et ordinært opplæringstilbud etter planene fra Reform 94, kan den som har tatt pause(r) likevel gå opp til manglende eksamener og dermed få vitnemål, for eksempel som hjelpepleier, i inntil to år etter at de ordinære opplæringstilbud har opphørt. Vedkommende må da framstille seg til eksamen som privatist.