Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:246 (2006-2007)
Innlevert: 24.11.2006
Sendt: 27.11.2006
Besvart: 04.12.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I en debatt på Energi 2006 den 22. november uttalte SVs parlamentariske leder, Inge Ryan, at dersom Statkraft hadde investert mer i bioenergi så ville det vært vanskeligere å ta like høyt utbytte fra Statkraft. I debatten gav Ryan klart uttrykk for at regjering og Stortinget hadde gitt mange signaler til Statkraft om å satse på bioenergi.
Hvilke konkrete signaler har Regjeringen gitt til Statkraft om å øke satsingen på bioenergi, og når kom de?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Stortinget har tidligere sluttet seg til at Statkraft skal konkurrere på like vilkår med andre kraftprodusenter, jf. St.prp. nr. 53 (2003-2004) og Innst. S. nr. 248 (2003-2004). Videre er det lagt til grunn at selskapet skal fokusere på sin kjernekompetanse, og at Statkraft skal konsentrere seg om å drive lønnsom handel og produksjon med fornybar energi, men med anledning til å drive virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. Det heter at eventuelle investeringer utenfor Norden bør skje sammen med industrielle partnere. Dette er således de gjeldende rammer Stortinget har satt for eierskapsutøvelsen i Statkraft, og som har ligget til grunn for all kontakt mellom eier og selskap.

Regjeringen arbeider nå med en egen stortingsmelding om eierskapspolitikk. I meldingen vil denne Regjeringens eierstrategi for Statkraft bli lagt fram for Stortinget. Herunder vil det bli omtalt hvilke rammer som skal gjelde for Statkrafts arbeid med fornybar energi, satsing på forskning og utvikling og hvilke forutsetninger som vil gjelde for investeringer i utlandet.