Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:253 (2006-2007)
Innlevert: 27.11.2006
Sendt: 28.11.2006
Besvart: 05.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Svarer de to nye ferjene til den fremtidige trafikkveksten i sambandet Mortavika-Arsvågen i henhold til Stortingets målsettinger, inkludert håndtering av trafikken ved klassifisering, tekniske problemer og reservekai?

Begrunnelse

Fra og med 2007 er det forutsatt at de to nye gassferjene er på plass i ferjesambandet E39 Mortavika-Arsvågen. Dette er det sambandet i Norge med suverent høyest oversitting, både i prosent og antall kjøretøyer. På Vestlandet er det nå bekymring for om de to nye ferjene svarer på den trafikkøkningen som har vært og som er ventet i dette sambandet. Mange frykter at de to nye ferjene vil representere en totalsituasjon som går fra gale til enda verre. Det stilles spørsmål om det er lagt planer for å håndtere innkjøringsfasen hvor det normalt er problemer. Med dagens tre ferjer opplever trafikantene at den tredje ferjen ofte er vekke på grunn av tekniske problemer eller klassing. Med bare to ferjer vil dette problemet forsterke seg. Når vedtaket om to gassferjer ble gjort var det en forutsetning at det skulle etableres reservekai på Mekjarvik. Denne er ikke klar ennå, selv om ferjene begynner å gå i vintersesongen når reservekai på grunn av været er nødvendig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ferjesambandet Mortavika-Arsvågen ble lyst ut på konkurranse med forutsetning om kapasitet og rutetilbud, som beskrevet i Nasjonal transportplan 2006-2015, jf. St.meld. nr. 24 (2003-2004). Det er lagt til grunn at løyvehaver i kontraktsperioden på 10 år ikke skal ha mer enn 2 pst. gjensitting i sambandet i gjennomsnitt over en 12 måneders periode, slik standarden er beskrevet.

Ifølge Statens vegvesen vil de nye ferjene øke transportkapasiteten i sambandet Mortavika-Arsvågen med om lag 80 pst. sett over en hel driftsuke, sammenliknet med det som var transportkapasiteten ved utgangen av 2005. Løyvehaver er i henhold til kontrakten forpliktet til å sette inn reserveferjer ved planlagt vedlikehold og ved uforutsett driftsavbrudd dersom hensynet til trafikkavviklingen tilsier det. På bakgrunn av ovennevnte forventer jeg et betydelig bedre tilbud til de reisende i sambandet Mortavika-Arsvågen fra og med 2007.

I forbindelse med anbudskonkurransen i 2004 var ikke Mekjarvik forutsatt som reservekai for Mortavika. Dette er en investeringssak som har fremkommet i ettertid.

Så langt er det ikke avsatt investeringsmidler til dette prosjektet i statsbudsjettet for 2007. Behov for investeringsmidler er beregnet til om lag 10 mill. kr. Statens vegvesen ser nå på muligheten for å omdisponere investeringsmidler, slik at tiltakene på Mekjarvik ferjekai kan ferdigstilles tidlig høsten 2007. Eventuell omdisponering vil bli avklart tidlig i 2007.