Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:258 (2006-2007)
Innlevert: 28.11.2006
Sendt: 28.11.2006
Besvart: 05.12.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hva kan gjøres fra norsk side, direkte og gjennom internasjonale fora, for å hindre at den tilspissede situasjonen på Sri Lanka fører til en humanitær katastrofe på Jaffna-halvøya?

Begrunnelse

Alarmerende meldinger fra humanitære og religiøse institusjoner tyder på at det kan utvikle seg en akutt humanitær krise i de tamilske områdene nord på Sri Lanka. Våpenhvileavtalen brytes fra begge sider og voldsnivået øker. Som et ledd i den tilspissede striden meldes det at myndighetene har stengt veien opp til Jaffna. Forsyningene av mat og drivstoff er nå så kompliserte at lokalbefolkningen frykter en forsyningskrise med alvorlige humanitære konsekvenser.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Fra norsk side er vi bekymret over den humanitære situasjonen i Sri Lanka. Landet er på randen av borgerkrig og den humanitære situasjonen er en direkte konsekvens av den militære konflikten. Verst rammet er områdene i nord og øst. Jaffna-halvøya er et av de områder hvor den humanitære situasjonen vil kunne bli meget vanskelig dersom en krig bryter ut for fullt. Myndighetene har stengt veien som forbinder halvøya med resten av Sri Lanka og dette skaper ytterligere problemer for sivilbefolkningen. De Tamilske Tigrene (LTTE) på sin side vil ikke akseptere transport sjøveien til Jaffna.

Norge er meget aktiv i Sri Lanka gjennom vårt arbeid med fredsprosessen. Vi er i tett kontakt med partene, Sri Lankas regjering og LTTE, for å få stanset kamphandlingene og for at partene skal ta opp forhandlinger igjen.

I våre samtaler med partene har vi ved gjentatte anledninger bedt dem om å respektere våpenhvileavtalen fra 2002. I tillegg har vi uttrykt sterk bekymring over situasjonen for sivilbefolkningen og bedt om at hjelpeorganisasjoner må få umiddelbar adgang til de mest utsatte områder.

Partene har sagt at de står ved våpenhvileavtalen, men i praksis foregår det regulære krigshandlinger i de nordøstlige delene av landet. Vi har sagt at vi er bekymret over at det er sivilbefolkningen som blir påført de største lidelsene og at sivile i enda større utstrekning blir mål for militære aksjoner.

Med norsk tilretteleggelse møttes Sri Lankas regjering og LTTE til konsultasjoner i Genève 28.-29. oktober i år. Et viktig tema her var den humanitære situasjonen. Til tross for at begge parter erkjente betydningen av dette spørsmålet, ble de dessverre ikke enige om tiltak som kan bedre situasjonen. Det ble ikke oppnådd enighet om åpning av den nevnte veien mellom Jaffna-halvøya og resten av landet, til tross for at veien i henhold til våpenhvileavtalen skal være åpen.

Bekymringen over den humanitære situasjonen deles av det internasjonale samfunnet. Norge, USA, Japan og EU møttes i Washington D.C den 21. november i år, i den såkalte co-chair gruppen, for å diskutere den vanskelige situasjonen i Sri Lanka. Her ble det rettet en kraftig appell til partene i konflikten om å overholde våpenhvileavtalen. Det ble også uttrykt sterk bekymring over manglende beskyttelse av sivilbefolkningen.

Norge arbeider tett sammen med de viktigste internasjonale aktørene, inkludert FN-organisasjonene og Det internasjonale Røde Kors, og med norske og lokale frivillige organisasjoner, for å bidra til at mest mulig hjelp kommer frem til sivilbefolkningen. Norge har de siste månedene gitt 10 mill. kr i ekstraordinære nødhjelpsmidler til lokale og norske organisasjoner som har sin base i de mest utsatte områdene og som har best tilgang til den nødlidende befolkningen. Det største ansvaret hviler imidlertid på de to partene i denne konflikten.