Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:264 (2006-2007)
Innlevert: 29.11.2006
Sendt: 29.11.2006
Besvart: 06.12.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Jeg viser til tidligere skriftlig spørsmål nr. 68 og vil gjøre oppmerksom på at dette reiselivsprosjektet nå står i stampe fordi Statskog ikke er villig til å akseptere en prøveperiode på 5 år og koble rivingsgarantien til denne perioden.
Vil statsråden ta saken opp med Statskog og sørge for at prøveprosjektet vedrørende reiseliv på Maisavarre kan gjennomføres slik alle parter ønsker og før en tar endelig stilling til ev. riving av stasjonen, når Skifte Eiendom er villig til å opprettholde rivingsgarantien i 5 år?

Begrunnelse

Indre Troms byr på fantastisk fine naturopplevelser hele året gjennom, og dette er utgangspunktet for prosjektet om å utvikle reiselivsaktiviteter i Bardu med basis i Forsvarets utfasede radarstasjon på Maisavarre. Saken om overtagelse/drift av radarstasjonen har kjørt seg fast fordi Statskog ikke vil akseptere å avvente gjennomføringa og evaluering av det vedtatte 5-årige prøveprosjektet før de setter "evigvarende" rivingsgarantier på dagsordenen. Poenget er jo at Skifte Eiendom bidrar til at rivingsgaranti for prøveperioden er sikret. Dersom prosjektet lykkes og viser seg levedyktig, vil det være naturlig å ha en avtale som gir partene mulighet til forhandlinger om hvordan en langsiktig drift skal gjennomføres/ivaretas også med tanke på rivingsgarantier. Det nytter lite om Statskog på den ene siden sier ja til prosjektet med prøvetid 5 år og Statskog i samme åndedrag krever evig garanti fra Skifte Eiendom om riving.
Statskogs krav om evigvarende rivingsgaranti fra Skifte Eiendom på dette stadiet fortoner seg i dag som et ultimatum og ser nå ut til å kunne stoppe prøveprosjektet.
Jeg viser her også til at fylkesmannen i Troms har vært koblet inn i saken og i svarbrev til Statskog lokalt anmodet dem om å opptre mer smidig og aktivt bidra til å kunne løse Maisa-saken til partenes beste.
Statskog forvalter på vegne av staten store arealer i mange nordnorske kommuner og bærer derfor et stort ansvar for å være en positiv tilrettelegger for utvikling og ny aktivitet i Bygde-Norge.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I forbindelse med arbeidet for å etablere et reiselivsprosjekt ved Forsvarets utfasede radarstasjon Maisavarre i Troms har Statskog som grunneier gjort det klart at det må foreligge full sikkerhet for riving og oppryddning etter det tidligere forsvarsanlegget. Statskog legger vekt på at de ansvarsmessige forholdene omkring slik framtidig opprydding må avklares nå og ikke skyves fram i tid.

I begrunnelsen for spørsmålet er det vist til at fylkesmannen har anmodet Statskog om å opptre mer smidig og bidra aktivt. Jeg er også kjent med at fylkesmannen i brev til Bardu kommune har kommet vurderinger av Statskogs virksomhet i denne saken. I brev av 1. november 2006 fra Landbruks- og matdepartementet er fylkesmannen gjort oppmerksom på jeg ikke deler hans synspunkter i denne saken.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på tidligere spørsmål i samme sak (skriftlig spørsmål nr. 68). Jeg kan ikke se at det har framkommet noe nytt i denne saken som endrer min vurdering. Statskog SF er organisert som et statsforetak og styres i samsvar med foretaksloven gjennom foretaksmøtet. Jeg anser denne saken, som handler om å begrense risiko for framtidige oppryddingskostnader for Statskog som grunneier, for å være en enkeltsak innenfor foretakets forretningsdrift.