Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:268 (2006-2007)
Innlevert: 30.11.2006
Sendt: 30.11.2006
Besvart: 07.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det vises til oppslag i Dagbladet 30. november om at fritaket for arveavgift ved "leilighetsgave" (gave i forbindelse med for eksempel bursdag, jul og bryllup) avhenger av givers inntekt. Det betyr at rike kan gi en dyrere gave med arveavgiftsfritak enn personer med lav inntekt.
Hva vil finansministeren gjøre for å rette opp i denne urettferdigheten?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter arveavgiftsloven § 4 første ledd bokstav b er det avgiftsfrihet for gaver når de kan anses som sedvanlig tegn på velvilje og oppmerksomhet, og de etter sin art og forholdene for øvrig ikke går ut over det som må anses som skikk og bruk. Det er en forutsetning at gaveoverføringen ikke kan betraktes som ledd i en planmessig formuesoverføring.

Julegaver, gaver ved fødselsdager, konfirmasjon og bryllup eller ved begivenheter der gavemottakeren har prestert noe som fortjener påskjønnelse, regnes normalt som leilighetsgaver.

Spørsmålet om en gave faller inn under denne fritaksbestemmelsen må avgjøres konkret etter en helhetsvurdering. Det må blant annet legges vekt på i hvilken sammenheng gaven ytes, dens art og størrelse, og på om gaven anses passende.

I vilkåret om at gaven etter sin art og forholdene for øvrig ikke må gå ut over det som må anses passende, ligger det en begrensning med hensyn til gavens størrelse. Lovens ordlyd kan her oppfattes forskjellig, men bør forstås slik at det gir anvisning på en slags gjennomsnittsvurdering. Selv om det ikke er fastsatt noen bestemt beløpsgrense for hva som avgiftsfritt kan gis som leilighetsgave, går det en øvre grense for hvilke verdier som kan fritas etter denne bestemmelsen. Det er ikke slik at man kan gi bort en ny bil eller andre dyrere ting avgiftsfritt selv om man skulle ha svært god økonomi.

Etter det jeg har forstått, har Skattedirektoratet i sin praksis vedrørende arveavgift og leilighetsgaver ikke hatt saker der giverens økonomi har vært utslagsgivende eller kommet på spissen.

Jeg er opptatt av at det ikke skal være forskjellsbehandling knyttet til avgift på gaver avhengig av giverens økonomi. Jeg vil derfor ta kontakt med Skattedirektoratet for å forvisse meg om at det ikke skjer forskjellsbehandling med hensyn til leilighetsgaver.

Jeg vil også se nærmere på lovbestemmelsen, og herunder vurdere om det kan være hensiktsmessig med en fast beløpsgrense for leilighetsgaver for å sikre likebehandling.