Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:275 (2006-2007)
Innlevert: 01.12.2006
Sendt: 01.12.2006
Besvart: 06.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Kan finansministeren bekrefte at samtlige av de bevilgninger som er referert til nedenfor er en direkte konsekvens av forslaget om NOx-avgift, dvs. at ingen av disse bevilgningsforslagene ville blitt fremmet dersom forslaget om NOx-avgift heller ikke hadde blitt fremmet?

Begrunnelse

Det vises til finansministerens svar datert 29. november 2006 på spørsmål nr. 224 fra representanten Gjermund Hagesæter. I svaret viser finansministeren til at når provenyeffekten av skatte- og avgiftsforslag regnes, tas det utgangspunkt i nettoeffekten som er skatte- og avgiftsinntekten fratrukket provenyeffekten av de kompenserende tiltakene på statsbudsjettets utgiftsside.
Jeg er enig med finansministerens vurdering av at det er netto provenyeffekt som er relevant i denne sammenheng. Men samtidig må det da være en forutsetning at de utgiftsøkninger som regnes inn er en direkte kompensasjon for skatte og avgiftsforslag, dvs. at de ikke ville blitt foreslått uten at skatte- eller avgiftsforslaget ble lagt fram.
I svar på spørsmål nr. 348 fra Høyres finansfraksjon i forbindelse med statsbudsjettet 2007 har Regjeringen listet opp fordelingen av hvilke poster det samlede kompensasjonsbeløpet på 405 mill. kr er fordelt på. Jeg antar at også kap. 1050 post 77 tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten skal stå på denne listen i tillegg til de poster som er nevnt i svarbrevet.
Enkelte av disse bevilgningsforslagene, særlig forskningsrelaterte bevilgninger er også referert til i andre budsjettsatsinger fra Regjeringen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: De kompenserende tiltakene som refereres i svar på spørsmål nr. 348 fra Høyres finansfraksjon i forbindelse med statsbudsjettet for 2007 er en direkte kompensasjon for forslaget om avgift på NOx-utslipp.

Dette gjelder også bevilgningen over kap. 1050 post 77 Tilskudd til NOx-reduserende tiltak for fiskeflåten. Som påpekt i spørsmålet er denne bevilgningen ved en inkurie ikke inkludert i svaret på spørsmål nr. 348 fra Høyres finansfraksjon.

Det foreslås en bevilgning på 75 mill. kr og en tilsagnsfullmakt på 200 mill. kr på kap. 1050 post 77 Tilskudd til NOx-reduserende tiltak for fiskeflåten i 2007. Øvrige forslag til kompensasjoner er beskrevet i svar på spørsmål nr. 348 fra Høyres finansfraksjon.